< <
6 / total: 8

Të Duash Për Hir Të Allahut

bridgeBesimtarët, objektivi i vetëm i të cilëve në këtë jetë është të fitojnë kënaqësinë e Allahut, mëshirën dhe Parajsën dhe të cilët kanë nënshtrim të çiltër ndaj Allahut, do ta jetojnë jetën e tyre për hir të Tij. Siç përvijohet në ajetin: Thuaj: Në të vërtetë, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime, i përkasin vetëm Allahut, Zotit të botëve. (Surja En'am: 162) , ata kanë për qëllim të fitojnë kënaqësinë e Allahut në çfarëdo që bëjnë dhe në çdo rast. Ata përdorin gjithçka që posedojnë në përpjekjen e tyre për ta realizuar këtë synim. Ata të cilët pranojnë të gjitha vetitë e Allahut; të cilët vazhdimisht dëshmojnë për fuqinë, madhështinë, mëshirën, dashurinë dhe dhembshurinë e Tij; të cilët e ndiejnë dashurinë e Allahut në çdo moment – dashuria e tyre nuk mund të krahasohet me asnjë lloj tjetër të dashurisë. Allahu e përshkruan këtë dashuri si një dashuri "më të lartë", ndërsa dashuria e shtrembëruar e idhujtarëve përshkruhet si:

E megjithatë, disa njerëz zgjedhin (për të adhuruar) në vend të Allahut (zota) të tjerë, (duke i konsideruar) si të barabartë me Atë dhe duke i dashur siç duhet Allahu. Por ata që besojnë, e duan shumë më tepër Allahun. (Surja Bekare: 165)

Siç përmendet në ajetin më lartë, disa njerëz i shoqërojnë shokë Allahut dhe i duan krijesat tjera me dashurinë që do të duhej t'ia jepnin vetëm Atij (Pa dyshim se Allahu është i pastër nga çfarë i shoqërojnë ata). Besimtarët, në anën tjetër, janë të vetëdijshëm se askush apo asnjë pjesë e krijimit nuk ka asnjë fuqi apo bukuri të bashkëlindur, sepse Allahu është Ai i Cili i krijoi ata të gjithë nga asgjëja. Asnjë krijesë e gjallë nuk mund të ndërtoj apo përgatis bukurinë e saj. Bukuria që posedon fytyra e një personi apo natyra e këndshme e një kafshe, jetëgjatësia e tyre dhe koha e vdekjes, si edhe gjithçka tjetër që ka të bëj me ta u krijua nga Allahu dhe çdo gjë e bukur ekziston vetëm me urdhrin e Tij). Andaj, duke qenë të vetëdijshëm për këtë fakt, besimtarët do ta duan atë bukuri pasi që ajo reflektohet në njerëz, kafshë dhe natyrë. Si pasojë, dashuria e një besimtari i drejtohet vetëm Allahut, i Cili furnizon çdo gjë dhe i Cili posedon gjithçka.

Profeti ynë (savs) na ka përkujtuar po ashtu se dashuria që ndiejmë për njëri tjetrin duhet të jetë për hir të Allahut:

Vepra më e mirë është të duash për hir të Allahut dhe të urresh për hir të Allahut.10

Kushdo që do dhe urren për hir të Allahut dhe kushdo që mbyll një miqësi apo shpall armiqësi për hir të Tij, do të marr, për shkak të kësaj, mbrojtjen e Allahut.11

Ata të cilët i shoqërojnë shokë Allahut pretendojnë se çdo njeri është zotërues i bukurisë së tij apo saj dhe si pasojë e himnizojnë atë bukuri. Kjo është sikur një person i cili është i pranishëm në një ekspozitë arti dhe bukurinë e pikturave ia shoqëron veprës artistike, edhe pse personi i cili meriton të lavdërohet është artisti i cili ka pikturuar ato piktura. Duke e ditur këtë të vërtetë, njerëzit të cilët ballafaqohen me një pamje të bukur, një tingull të këndshëm, një ushqim të shijshëm duhet menjëherë të mendojnë për Zotin tonë, Krijuesin e gjithë këtyre gjërave të bukura dhe t'i drejtojnë dashurinë, kënaqësinë dhe falënderimet që pasojnë si rezultat i kësaj Atij. Ata të cilët kanë besim të sinqertë dhe, prandaj, nuk i shoqërojnë shokë Allahut, kanë një lidhje të fuqishme dashurie me Allahun, sepse ata e dinë se gjithçka që kanë i takon Atij.

Allahu na njofton se Profeti Ibrahim (as) ia tërhoqi vërejtjen popullit të tij idhujtar me këto fjalë:

Dhe ai (Ibrahimi) tha: Ju, në vend të Allahut, keni zgjedhur idhujt, për shkak të dashurisë midis jush në këtë jetë. Por, në Ditën e Kiametit do ta mohoni njëri-tjetrin dhe do ta mallkoni njëri tjetrin. Streha juaj do të jetë zjarri dhe nuk do të ketë për ju kurrfarë ndihmësi. (Surja Ankebut: 25)

garden roses

Ai është që vetëm Atij i takon sundimi i qiejve dhe i tokës, Ai nuk ka as fëmijë e as nuk ka shok në sundimin e Tij. Ai krijoi çdo gjë, duke e përsosur në mënyrë të qartë e të matur. (Kur'an, 25: 2)

Pra, dashuria midis atyre të cilët i shoqërojnë shokë Allahut në fund do të kthehet në urrejtje të madhe në Jetën e përtejme. Duke harruar ekzistencën e Tij, ata ndikojnë tek njëri tjetrin që të humbasin tërë qëllimin e jetës së tyre. Si përgjigje ndaj kësaj, Allahu kthen dashurinë dhe afërsinë e tyre idhujtare në neveri dhe mëri të amshueshme në Ahiret.

Kur'ani përmend ata të cilët vënë përpara fitimit të kënaqësisë së Tij përfitimet e dynjasë dhe miratimin dhe dashurinë e të tjerëve:

Thuaj: Nëse etërit tuaj, bijtë tuaj, vëllezërit tuaj, gratë tuaja, farefisi juaj, pasuria juaj që e keni fituar, tregtia për të cilën keni frikë se nuk do të shkojë mirë dhe shtëpitë ku e ndieni veten rehat, janë më të dashura për ju sesa Allahu, i Dërguari i Tij dhe lufta në rrugën e Tij, atëherë pritni deri sa Allahu të sjellë vendimin (dënimin) e Tij. Allahu nuk e udhëzon në rrugën e drejtë popullin e pabindur. (Surja Teube: 24)

yellow roses

A është më i mirë ai që ndërtesën e vet e themeloi në devotshmëri dhe në kënaqësi të All-llahut, apo ai që në ndërtesën e vet e themeloi buzë bregut të shembur e bashkë me të bie në zjarrin e xhehennemit? All-llahu nuk i udhëzon njerëzit zullumqarë. (Kur'an, 9: 109)

Ata të cilët kanë besim pranojnë se të gjitha gjërat e dynjasë i takojnë Allahut dhe, prandaj, i duan ato sepse janë manifestim i Tij. Për shembull, dashuria e madhe, afërsia dhe miqësia që ata ndiejnë do të drejtohet kah besimtarët tjerë, të cilët shfaqin moral të mirë me të cilin është i kënaqur Allahu. Kjo dashuri nuk varet nga raca, kombësia apo çfarëdo interesi tjetër vetjak. Ajo nuk varet as nga paratë, pozita, kultura, madje as nga pasuria materiale, sepse të gjitha këto nuk kanë ndonjë vlerë reale. Allahu përshkruan dashurinë midis besimtarëve, si vijon:

Ndërsa ata që banojnë në Medinë dhe që e kanë pranuar besimin qysh më parë, i duan mërgimtarët që vijnë në Medinë dhe në zemrat e tyre nuk ndjejnë kurrfarë rëndimi, për atë, që u është dhënë atyre, por duan t'u bëjnë më mirë mërgimtarëve sesa vetes, edhe pse vetë janë nevojtarë. Kushdo që ruhet nga lakmia e vetvetes, me siguri që do të jetë fitues. (Surja Hğpashr: 9)

Giuseppe Castiglionne

Giu sep pe Cas tig li on e, The "Sa lon Car ré," at the Louvre Museum, 1865.

Siç u përmend, besimtarët do t'i pranojnë të gjithë besimtarët tjerë si vëllezërit dhe motrat e tyre. Si pasojë, për ta siguruar mirëqenien e besimtarëve, besimtarët tjerë me dëshirë do të bëjnë sakrificat e domosdoshme për ta arritur këtë synim. Një dashuri e tillë e ndërsjellë është e mundshme vetëm përmes të besuarit dhe të jetuarit sipas parimeve morale të Kur'anit.

Profeti ynë i dashur (savs) ka theksuar rëndësinë e një dashurie të tillë dhe ngritjen në shkallë të larta të atyre besimtarëve të cilët e jetojnë një jetë me dashuri të vërtetë:

Profeti (savs) ka thënë: Allahu ka thënë: 'Ata të cilët e duan njëri tjetrin për madhështinë Time do të kenë minber prej drite dhe profetët dhe dëshmorët do të dëshironin ta kishin të njëjtën gjë. 12

Allahu u dhuron dashuri, një mirësi shumë e rëndësishme, besimtarëve. Këtë e shohim në rastin e Profetit Jahja (as), për të cilin Kur'ani thotë:

(Pasi lindi djali, iu tha): O Jahja, rroke fort Librin (Teuratin). Dhe Ne, kur ende ishte fëmijë, i dhamë mençuri, butësi prej Nesh dhe dëlirësi. Ai ishte besimtar i përkushtuar. (Surja Merjem: 12-13)

palace

E kush ia dorëzon veten All-llahut duke qenë edhe punëmirë, ai është kapur për lidhjen më të sigurt dhe vetëm tek All-llahu është përfundimi i çështjeve. (Kuran, 31: 22)

Në një ajet tjetër, Allahu shpall se Ai do t'iu dhurojë dashuri të vërtetë besimtarëve të cilët bëjnë vepra të mira:

Në të vërtetë, atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i Gjithëmëshirshmi do t'u dhurojë dashuri. (Surja Merjem: 96)

Këtu na duhet të përqendrohemi në një tjetër pikë të rëndësishme: Një njeri i cili do për hir të fitimit të kënaqësisë së Allahut duhet ta dojë personin i cili posedon cilësitë më të larta morale, i cili është më i afërti me Allahun dhe i cili posedon shkallën më të lartë të devotshmërisë. Për këtë arsye, për të gjithë besimtarët Profeti ynë (savs) është miku më i dashur dhe më i afërt.

white horse

Ata (idhujtarët) adhurojnë në vend të All-llahut (idhuj) për të cilët nuk u ka ardhur kurrfarë fakti dhe nuk kanë kurrfarë dije, pra për idhujtarët nuk ka ndonjë ndihmëtar. (Kuran, 22: 71)

Unë e ndoqa fenë e prindërve të mij: Ibrahimit, Is-hakut, Jakubit. Neve nuk na takoi t'i përshkruajmë kurrë një send shok All-llahut. Ky (besim i drejtë) është dhuratë e madhe nga All-llahu ndaj nesh dhe ndaj njerëzve, por shumica e njerëzve nuk ia dinë vlerën. (Kuran, 12: 38)

Dashuria e vërtetë mund të jetohet vetëm bashkë me parimet morale të Kur'anit

Njerëzit të cilët janë plotësisht të devotshëm ndaj Allahut ndiejnë brenda vetes një ndjenjë dashurie dhe kënaqësie kur përballen me të gjitha gjërat e bukura që Ai ka krijuar: një lule, një flutur, një zog, një mace apo madje edhe një pamje të bukur. Ngjashëm, njerëzit të cilët i zbatojnë parimet morale të Kur'anit apo një person me një fytyrë tërheqëse do të ngjallin mahnitje të sinqertë, sepse gjithçka që shohin e konsiderojnë si manifestim të Allahut. Dashuria e papërmbajtur që ndiejnë ndaj Allahut do të lind një dashuri dhe pëlqim të natyrshëm në shpirtrat e tyre për gjithçka që manifeston bukurinë, mjeshtërinë, urtësinë dhe fuqinë e Tij të amshueshme. Vetëm të tillët përjetojnë dashurinë "e vërtetë" në kuptimin shpirtëror.

Vlerat morale të Kur'anit formojnë bazën e dashurisë së vërtetë, sepse ato mund ta frymëzojnë një person ta dojë dikë tjetër shumë për moralin e tij apo të saj, personalitetin dhe të gjitha vetitë individuale. Duke bërë një jetë të tillë, e cila bën që ata të fitojnë kënaqësinë e Allahut, ata do të fitojnë shumë veti të dashura dhe të bukura. Duke e ditur se"... Veprat e mira që mbesin, janë të shpërblyera më mirë te Zoti yt dhe kanë përfundim më të mirë." (Surja Merjem: 76) , ata ngulmojnë në të gjitha këto veti të bukura morale. Cilësi si besnikëria, sinqeriteti, respekti, dashuria, modestia, sakrifica, ndershmëria, toleranca, falja, mëshira, një natyrë e butë dhe trimëria mund të jenë të qëndrueshme vetëm duke jetuar një jetë me frikë dhe respekt ndaj Allahut dhe duke pasuar vlerat morale të Kur'anit. E njëjta gjë vlen për dashurinë. Baza e kësaj dashurie është të kesh besim dhe respekt për Allahun dhe duke përvetësuar moralin e Kur'anit, këto të dyja do të bëjnë që ata t'i duan të tjerët për hir të Allahut me një dashuri të fuqishme dhe të thellë. Miqësitë me besimtarët tjerë që do të rezultojnë, do të shpijnë drejt miqësive të përjetshme në Ahiret.

Shkalla e lartë e vlerave morale e një besimtari të sinqertë do të sigurojë respekt të lartë të tij apo të saj në praninë e Allahut dhe në sytë e vëllezërve besimtarë. Besimtarët e tillë do të presin dhe shpresojnë vetëm për dashurinë dhe kënaqësinë e Allahut. Si shpërblim, Allahu do të sigurojë që këta besimtarë do të duhen nga ana e Tij, si edhe nga ana e besimtarëve tjerë, që atyre do t'iu dhurohet një nur dhe bukuri, dhe se njerëzit tjerë do të kenë ndjenja të ngrohta për ta.

island

E kush ka fjalën më të mirë prej atij që thërret te All-llahu, vepron (punë) të mira dhe thotë: "Unë jam prej muslimanëve?" (Kuran, 41: 33)

Ka nga njerëzit, i cili për hirë të All-llahut e flijojnë vetveten, e edhe All-llahu është shumë i mëshirshëm për robtë e vet. (Kuran, 2: 207)

Keqkuptimet lidhur me natyrën e vërtetë të dashurisë

Ata të cilët nuk i pasojnë parimet morale të Kur'anit kanë një kuptim të gabueshëm të dashurisë. Pa marr parasysh se sa besojnë se po jetojnë një jetë përplot me dashuri dhe respekt për të tjerët, këto bashkëveprime janë, në përgjithësi, të bazuara në baza të pavend dhe çorientuese. Disa prej tyre do t'i shqyrtojmë tani në vazhdim.

purple clusters

Mos e shitni besën e dhënë All-llahut për një vlerë të paktë, pse atë që do ta keni te All-llahu është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini.(Kuran, 16: 95)

... Mund të mendohet për ta se janë të bashkuar, e në realitet zemrat e tyre janë të përçara, sepse janë njerëz që nuk logjikojnë.(Kuran, 59: 14)

Dashuria idhujtare midis një mashkulli dhe një femre

Shembuj të dashurisë së bazuar në të menduarit idhujtar mund të gjenden me lehtësi në marrëdhëniet në mes të meshkujve dhe femrave. Ka njerëz që dashurinë dhe përkushtimin e tyre e drejtojnë kah njerëzit tjerë të cilët janë, në thelb, të dobët, në vend se ta drejtojnë atë kah Allahu. Ndonjëherë, e bëjnë një person tjetër qëllimin e jetës së tyre, përmendin emrin e tyre kurdo që të kenë mundësi, dhe përpiqen ta përfitojnë dashurinë e tyre. Ky person do të jetë në qendër të vëmendjes së tyre gjatë gjithë ditës. Ose, ata mendojnë për këtë person gjithë natën dhe kështu nuk mund të flenë. Në vend se ta kërkojnë kënaqësinë e Allahut, ata do të bëjnë përpjekje vetëm për ta kënaqur atë person, madje edhe nëse kjo nënkupton se ata duhet të bëjnë diçka që dhunon parimet morale të Kur'anit dhe shkel kufijtë që Allahu i ka caktuar për njerëzimin. Ata do të bëjnë çdo lloj sakrifice për atë person, por nuk bëjnë përpjekje për ta fituar kënaqësinë e Allahut. Me fjalë të tjera, ata i shndërrojnë objektet e vëmendjes së tyre në hyjni të vogla. Kjo është arsyeja pse ca poema, shkrime apo madje edhe diskutime romantike pohojnë se autori "adhuron" objektin e dashurisë së tij apo saj. Një kuptim i tillë i dashurisë, Allahut i shoqëron të tjerë, është i ndaluar, sepse dashuria e njeriut për Allahun është një lloj dashurie shumë më e fuqishme dhe më e lartë.

... Përmendeni Allahun ashtu siç i kujtoni prindërit tuaj, madje edhe më tepër!... (Surja Bekare: 200)

garden

Nëse dikush do çfarëdo tjetër, qoftë ai person, gjë apo ide, më shumë se që ai apo ajo e do Allahun, ai apo ajo do të bien në idhujtari dhe do t'i afrohen më shumë Ferrit. Çuditërisht, shumë njerëz nuk e kuptojnë të vërtetën e kësaj deklarate dhe vazhdojnë kështu me idhujtarinë e tyre.

Është e qartë se të duash të tjerët, të jesh i interesuar për mirëqenien e tyre dhe t'i mbrosh me dashuri familjet dhe të afërmit e tyre janë vepra të admirueshme dhe mirësi që Allahu u ka dhuruar njerëzve. Një dashuri e tillë, kur mbështetet në dashurinë për Allahun, siguron që njeriu të arrijë lumturinë në të dy botët. Nëse një dashuri e tillë nuk mbështetet në dashurinë për Allahun, njerëzit do të përjetojnë dhimbje dhe agoni në të dy botët. Allahu na njofton se ky grup i dytë i njerëzve, në Ahiret, për ta liruar veten nga dënimi i Ferrit do ta sakrifikonin edhe njëri tjetrin:

Për të liruar veten nga dënimi i asaj dite, fajtori do të sakrifikonte me gjithë qejf fëmijët e vet, edhe gruan, edhe vëllanë e vet, edhe farefisin, që i gjendej pranë (ne jetën e Tokës), si dhe të gjithë ata që gjenden në faqe të Tokës, nëse kjo do të mund ta shpëtonte.(Surja Me'arixh: 11-14)

Atë Ditë njeriu do të ikë nga i vëllai, nga e ëma dhe nga i ati, nga e shoqja dhe nga fëmijët e vet. Atë Ditë, secili prej tyre do të ketë aq shqetësim për veten, sa do t'i mjaftojë. (Surja 'Abese: 34-37)

Miqësitë e bazuara në egoizëm

Disa marrëdhënie, qoftë me vetëdije apo ndërdije, janë të bazuara në egoizëm. Ca njerëz, të cilët ndiejnë gëzim kur e takojnë një njeri nga i cili shpresojnë të përfitojnë, e interpretojnë këtë kënaqësi si "dashuri." Mirëpo, në realitet ajo nuk është asgjë më shumë se një"dëshirë e ndikuar"nga ajo që ai person ka. Në të vërtetë, një dashuri e tillë shpeshherë varet nga shkalla e pasurisë dhe pozitës së atij personi "të dashur." Pasuria i ngazëllen njerëzit dhe kështu ata ndiejnë gëzimin më të madh ndaj personit më të pasur. Siç u përmend më lartë, kjo lloj kënaqësie nuk është asgjë tjetër veçse dashuri për të mirat e dynjasë. Të pasurit nuk "duhen" në radhë të parë për moralin dhe vetitë e tyre dhe kështu gjithnjë duket sikur kanë shumë "miq" edhe pse ata fare lehtë inatosen, janë të pasjellshëm, egoist, të palogjikshëm, të pamëshirshëm, që gjithmonë kërkojnë të përfitojnë, të pasinqertë apo madje edhe të shkujdesur.

Ka njerëz që kanë dëshirë të jenë me ata të cilët dëfrehen: "Një person i cili më do duhet të jetë në gjendje të më bëj të qeshi." Si rezultat, çfarëdo afërsie mbështetet në një interes mashtrues vetjak, sepse të kënaqesh të jesh me një person i cili ju bën të qesheni dhe të ndiheni të lumtur nuk është e njëjta gjë si ta duash atë person. Megjithatë, pasi që shumë njerëz e ngatërrojnë lehtësimin që ndiejnë që kanë fituar diçka për dashuri, ata pohojnë se e duan shumë atë person.

Të tjerët pandehin se të jesh në shoqërinë e njerëzve të mirë kjo do të ndikojë në ngritjen e respektit ndaj tyre. Si rezultat, ata zgjedhin njerëzit "e mirë" për t'u bërë miq me ta, duke i marr parasysh tiparet e tyre fizike si gjatësinë, ngjyrën e syve dhe të flokëve. Shpeshherë, të tillët mund ta shohin vetëm bukurinë fizike të personit tjetër, jo zgjuarsinë, ndërgjegjen apo karakteristikat e tij. Ata nuk i konsiderojnë si të rëndësishme këto aspekte, sepse pohojnë se dashuria e tyre i ka "verbuar"ata. Mirëpo, kjo "dashuri " do të thotë "Unë e dua dashurinë që ngjall në mua bukuria e këtij personi."Përveç bukurisë së atij personi, shpirti i tij apo saj nuk ka kurrfarë rëndësie për ta. Vetëm pse ai apo ajo është e bukur, shumë karakteristika tjera të pahijshme dhe të padëshirueshme si të qenit i pamëshirshëm, i pandjeshëm apo përbuzës mund të shpërfillen në tërësi.

Një tjetër lloj i rëndësishëm i egoizmit përpiqet ta sigurojë të ardhmen e vet duke u martuar. Shumë njerëz kanë frikë të jetojnë vetëm, kanë frikë mos nuk do të jenë në gjendje ta mbajnë vetveten apo se nuk do të kenë askënd që të kujdeset për ta kur të sëmuren. Ca njerëz përpiqen ta largojnë çdo lloj frike të tillë duke u martuar. Për këtë arsye, ata bashkohen me personin më premtues në këtë aspekt dhe e bindin veten se kanë rënë në "dashuri."

Gjatë gjithë pjesës së mbetur të jetës së tyre, ata ndajnë dëshpërimet dhe pakënaqësitë e tyre për bashkëshortët e tyre me fqinjët dhe të afërmit e tyre. Por kur pyeten se pse rrinë me atë person, ata pohojnë se e duan shumë. Mirëpo, Kur'ani dhe sistemi i tij i vlerave thotë se dashuria nuk duhet të pres asgjë si shpërblim, sepse ai person është manifestim i Allahut. Ata nuk duhet kurrë t'i përgojojnë, por, si rezultat i kësaj dashurie të sinqertë, duhet të flasin vetëm mirë për ta. Ata nuk "i tolerojnë" të tjerët në mënyrë të detyrueshme sepse ata e trajtojnë njëri tjetrin me dhembshuri dhe mëshirë, ua mbulojnë dyshimet e tyre, përpiqen që t'i bëjnë ata të ndihen të qetë dhe i përgjigjen çdo nevoje në mënyrën më të mirë të mundshme. Dashuria e sinqertë, miqësia dhe afërsia provohen më së miri përmes këtyre veprimeve.

Dashuria jetëshkurtër, kalimtare

Dashuria që nuk bazohet në Kur'an në mënyrë të pashmangshme do të jetë jetëshkurtër për nga natyra. Për shembull, është krejtësisht normale që njerëzit të mos i duan apo të ndihen të shqetësuar me të tjerët kur kuptojnë se nuk mund të përfitojnë asgjë prej tyre. Ngjashëm, ata të cilët më herët keni pohuar se i doni bëhen njerëz që duhet t'i toleroni nëse kanë përjetuar ndonjë fatkeqësi apo kanë ndonjë problem fizik. Për shembull, ju mund të mos e duani më një person nëse ai apo ajo shëmtohet nga një aksident apo sëmundje. Martesa e qiftit "të përkryer"mund të rrënohet brenda natës kur njëri prej bashkëshortëve sëmuret për vdekje, përjeton ndonjë fatkeqësi personale apo profesionale, apo nuk është më i bukur apo i pasur si më herët. Ndonjëherë, përkundër bukurisë fizike apo pasurisë së bashkëshortit, qifti ndahet, sepse nuk " e duan"më tjetrin pasi të kenë mësuar për dobësinë e tij apo saj gjatë sëmundjes. Po ashtu, edhe pse dukej se shkonin mirë atëherë kur kishin pasuri e bollëk, ca njerëz humbin në mënyrë të pashmangshme dashurinë dhe afërsinë që ndienin ndaj njëri tjetrit kur pasuria dhe bollëku i tyre pakësohet.

Në thelb, dashuria e vërtetë kurrë s'do të duhej të dobësohet, por vetëm të rritet me kalimin e kohës. Një njeri i cili e vlerëson një njeri tjetër për vlerat e tij morale zbulon se dashuria e saj për të do të shtohet me të bërë gjithnjë e më të dukshme tiparet e tij të mira. Madje edhe nëse po ky person mbetet sakat, trokë apo shëmtohet fizikisht, dashuria e saj ndaj tij nuk dobësohet. Ka mundësi që këto vështirësi, në të vërtetë, të ngritin modestinë dhe maturinë e një personi dhe në këtë mënyrë ta bëjnë atë një person më të mirë dhe më të moralshëm. Si rezultat, dashuria e tyre për njëri tjetrin vetëm se bëhet më e fortë. Këto vështirësi nuk kanë ndikim në dashurinë e vërtetë, sepse dashuria e vërtetë bazohet në moralin e Kur'anit dhe në dëshirën për ta fituar kënaqësinë e Allahut duke iu bindur kufijve që Ai ka përcaktuar për njerëzimin.

palace

All-llahu i ofron furnizim me bollëk atij që do dhe ia kufizon (atij që do). Po ata (jobesimtarët) janë të gëzuar me jetën e kësaj bote. E jeta e kësaj bote ndaj botës tjetër nuk është tjetër vetëm se një përjetim (i shkurtër).(Kuran, 13: 26)

Kush është që ka për qëllim vetëm këtë botë, Ne atij që duam i japim në të aq sa duam, e pastaj atij i bëjmë të hyjë në xhehennem i nënçmuar, i përbuzur.(Kuran, 17: 18)

 

Fusnotat

10- Sunan Abu Davud

11- Sahih Muslimi

12- Tirmidhiu

 

6 / total 8
Ju mund të lexoni librin e Dashuria Ndaj Allahut Harun Jahja-s në internet, ta shpërndani atë në rrjetet shoqërore siç janë Facebooku dhe Twitter, mund ta shkarkoni atë në kompjuterin tuaj, ta përdorni atë në detyrat e shtëpisë tuaj apo punimet shkencore, dhe mund ta botoni, kopjoni ose riprodhoni atë në ueb faqet ose bllogjet tuaja pa i paguar ndonjë tarifë autorit, për aq kohë sa ju e njihni apo e vendosni këtë faqe apo sait si referencë.
Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."