< <
6 / total: 7

Profeti Sulejman (as)

Profetit Sylejman (As) I Është Dhënë Begati E Pashembullt

Ai (Sulejmani) tha: “O Zoti im, më fal dhe më dhuro një pushtet që të mos e ketë askush pas meje! Me të vërtetë, Ti je Dhurues i madh!” (Sure Sad: 35)

Allahu iu përgjigj lutjes së tij duke i dhuruar atij mirësi dhe dituri madhështore, si edhe duke i dhuruar atij një pushtet madhështor dhe autoritet të jashtëzakonshëm. Në ajetet ‘që rrëfejnë jetën e tij’, ofrohen shumë hollësi për pasurinë, autoritetin e tij dhe për mënyrën se si e përdori ai diturinë e tij.

Profeti Sulejman (as) Komunikonte Me Zogj

Allahu ia mësoi Profetit Sulejman (as) gjuhën e zogjve dhe ai e përdori këtë dijeni për të formuar çeta të organizuara të shpendëve (Surja Naml: 17). Ai komunikoi me zogjtë dhe i sundoi ashtu siç e pa ai të arsyeshme. Kjo gjë ndodhi si rezultat i mirësisë së Allahut mbi Sulejmanin (as).

Sulejmani e trashëgoi Daudin (në misionin e tij profetik) dhe tha: “O populli im! Neve na është mësuar gjuha e shpendëve dhe na është dhënë gjithçka. Kjo është vërtet dhunti e madhe” (Sure Neml: 16)

parrot, Golden Age

Nga ky rrëfim mund të nxjerrim përfundime të rëndësishme:

- Zogjtë kanë një mënyrë të posaçme të komunikimit me njëri tjetrin në një frekuencë që tejkalon kufirin e të dëgjuarit njerëzor. Profetit Sulejman (as) i ishte dhënë një aftësi e posaçme që i mundësonte atij të kuptonte këtë gjuhë. Kjo ka mundur të ndodhte përmes një risie teknologjike.

- Duke përdorur këtë aftësi, ai iu dha urdhra zogjve në mënyrë që ata të mund të përmbushnin dëshirat e tij (Allahu e di më së miri).

- Ai nganjëherë i përdorte zogjtë për të dërguar lajme dhe për të mbledhur informacion zbulimi. Kjo metodë ishte shumë e suksesshme. Dituria e tij ia lehtësoi atij komunikimin me vendet tjera dhe me efikasitet i solli tokat e largëta nën zotërimin e tij (Allahu e di më së miri).

- Ky ajet mbase tërheqë vëmendjen tonë ndaj përparimeve teknologjike që do të përdoren në Fundin e Kohës. Ndoshta nuk flet për zogj, por më tepër për fluturaket pa pilot që janë në përdorim sot.

- Ka mundësi që ai të ketë vendosur transmetues në zogj për të mbledhur informacion zbulimi për armiqtë e tij. Në këtë mënyrë ai mund të ketë siguruar të dhëna audiovizuale, të cilat ai i përdori për të sunduar kombin e tij.

- Ai po ashtu kishte kontroll madhështor mbi xhinët dhe shejtanët. Siç shkruan në Kur’an, Allahu tha: 'Dhe xhinë që i bëmë të punonin para syve të tij me urdhrin e Zotit të tij' (Surja Sebe: 12) dhe ‘Dhe (ia nënshtruam atij) disa nga djajtë që zhyteshin në det për të, (duke nxjerrë xhevahire) dhe bënin edhe punë të tjera dhe Ne i ruanim ata (që të mos i bënin dëm)’ (Surja: Enbija'). Nëse mendojmë për këtë aspekt, zogjtë mund të simbolizojnë një ushtri të xhinëve.

- Një tjetër mundësi është se zogjtë janë udhëhequr nga xhinët. Profeti Sulejman (as) mund t’i ketë urdhëruar zogjtë të kryejnë detyra të caktuara duke përdorur xhinët.

- Allahu e bëri Kur’anin libër të shenjtë për njerëzimin deri në Fundin e Botës. Pra, ndodhitë e ngjashme me ato të rrëfyera për Profetin Sulejman (as) mund të ndodhin në Fundin e Kohës. Këto vargje mund të jenë shenjë për ne se gjatë kësaj kohe Allahu mund t’i vendos shejtanët dhe xhinët në dispozicion të njerëzimit apo që njerëzimi do të përdor dhe do të përfitojë shumë nga teknologjia e përparuar e asaj kohe. (Allahu e di më së miri).

Sulejmani (as) Komunikon Me Një Milingonë Femër

(Sulejmani) vuri buzën në gaz, duke qeshur me fjalët e saj dhe tha: “O Zoti im, më frymëzo që të jem mirënjohës për mirësitë që Ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira, me të cilat Ti do të jesh i kënaqur. Më prano, me mëshirën Tënde, në gjirin e robërve të Tu të devotshëm!” (Sure Neml: 19)

ant, Golden Age

- Profeti Sulejman (as) mund të dëgjonte të folurit e milingonave dhe kjo mund t’i referohet ekzistencës së teknologjisë së avancuar kompjuterike në fundin e kohës.

- Sot, Lugina e Silikonit në Kaliforni është e njohur si kryeqendra e botës teknologjike. Është shumë e çuditshme që rrëfimi i Profetit Sulejman (as) flet për Luginën e Milingonave. Allahu mund t’i referohet një teknologjie të avancuar që do të shfaqet në Fundin e Kohës.

- Veç kësaj, milingonat dhe insektet tjera përdoren gjerësisht në teknologjinë e avancuar. Projektet robot të zhvilluara duke studiuar këto krijesa së afërmi kanë përparuar një numër fushash, duke përfshirë teknologjinë dhe industrinë e mbrojtjes. Ky ajet mund t’i referohet po ashtu këtij fakti.

Mirësitë Lidhur Me Fundin E Kohës

Dominimi i Profetit Sulejman (as) dhe Dhulkarnejnit (as) mbi botën është me të vërtetë lajm i mirë për të gjithë Muslimanët, ngase këto rrëfime përmbajnë shenja të rëndësishme për Fundin e Kohës. Vërtet, Muslimanët të cilët iu përmbahen kufizimeve të Allahut, punojnë me zell për të përhapur moralin Islamik në mbarë botën dhe refuzojnë të zmbrapsen përballë vështirësive do të triumfojnë në të gjitha epokat e historisë. Allahu do të jetë gjithmonë pas tyre me ndihmën dhe mbështetjen e Tij. Të dy këta të Dërguar, për arsye të aftësive të tyre të lartpërmendura (dhe natyrisht, shumë mirësive tjera të Allahut), ushtruan një dominim të fuqishëm në botë. Ky dominim i njëjtë padyshim se do të ndodhë gjatë Fundit të Kohës.

Dominimi madhështor i moralit Islamik, siç theksuam më herët, u definua në këto hadithe përmes ngjarjeve të ngjashme gjatë sundimit të këtyre dy të Dërguarve të Allahut. Disa prej tyre janë si vijon:

Mehdiu (i udhëzuar drejtë) do ta sundojë botën si Profeti Dhulkarnejn dhe Profeti Sulejman. (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qaul al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, f. 29)

Në tokë kanë jetuar katër mbretër të mëdhenj: dy ishin besimtar dhe dy jobesimtar. Besimtarë ishin Dhulkarnejni dhe Sulejmani dhe jobesimtarë ishin Nimrodi dhe Bakhtinasri. Do të ketë një mbret të pestë, nga Familja e Shtëpisë sime. (Ibn al-Xheuzi)

Gjendja Para Paraqitjes Së Mehdiut

war, September 11, Golden Age

Në fundin e kohës, sunduesit e tyre do t’ju shkaktojnë halle të mëdha popullit Tim ashtu që nuk do të ketë rehati për Muslimanët kudoqoftë. (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi `Alamat al-Mahdi Akhir az-Zaman, f. 12)

Ky hadith tregon se para se të vjen Mehdiu, ata të cilëve u mungon morali fetar dhe kanë natyrë të ashpër dhe të pamëshirë do të vijnë në fuqi në disa vende Muslimane. Në të vërtetë, disa sundues Muslimanë të sotëm shtypin Muslimanët dhe dërrmojnë popullin me anë të regjimeve të tyre tiranike dhe despotike. Në vendet e tjera, popujt kanë shqetësime të mëdha ngase sunduesit e tyre nuk janë kompetent për të sunduar. Muslimanët në disa shtete, në veçanti në Irak, Libi, Siri, Somali, Etiopi, Afganistan, Tunizi dhe Xhibuti janë të shtypur nga sunduesit e tyre përgjegjës dhe kështu iu nënshtrohen vështirësive dhe problemeve të ndryshme. Muslimanët ndalohen nga ushtrimi i fesë së tyre dhe adhurimi dhe vështirësitë ekonomike ua bëjnë jetën më të vështirë.

•Do të ketë një fatkeqësi me pluhur dhe tym sikurse njollat e natës së errët... (Ebu Davudi)

Fjala ‘fatkeqësi/vuajtje (fitne)’ nënkupton çdo gjë që largon arsyen dhe zemrat e njerëzve nga udha e drejtë, ose luftë, nxitje, kaos, rrëmujë dhe konflikt. Mësojmë se fatkeqësia që përmendet në këtë hadith do të lërë prapa vetes tym dhe pluhur.

Për më tepër, veç kësaj, mënyra se si është përshkruar kjo fatkeqësi si ‘errësirë’ në këtë hadith, mund të kuptohet si një tregues se origjina e saj është e paqartë, se është e papritur. Duke e shqyrtuar atë nga ky aspekt, është e mundshme që ky hadith t’i referohet njërit prej sulmeve më të këqija terroriste, në qytetet e Nju Jorkut dhe Uashingtonit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 11 Shtator 2001.

Berlin wall, Golden Age

Prandaj, ky akt shumë i trishtuar i terrorit, i cili shkaktoi vdekjen dhe lëndimin e mijëra njerëzve, mund të jetë ajo ‘fatkeqësi sikurse njollat e natës së errët’ e profetizuar përmes këtij hadithi si shenjë e shfaqjes së Mehdiut.

• Mehdiu do të shfaqet vetëm në një kohë kur njerëzit do të përjetojnë një frikë të madhe dhe preken nga turbullirat dhe lufta qytetare dhe fatkeqësitë e tjera.(Transmetuar nga Abu Ja'far Muhammad ibn 'Ali)

war, Golden Age

Shumica e haditheve për ardhjen e Mehdiut përqendrohen në profecinë se trazirat, pasiguria dhe rrëmuja do të mbisundojnë në botë para ardhjes së tij. Masakrat, luftërat dhe konfrontimet janë një prej karakteristikave kryesore të një periudhe të tillë. Veç kësaj, ky hadith tërheq vëmendjen ndaj faktit se masakra do të ndodhin në mbarë botën.

Gjatë dy luftërave botërore të shekullit njëzet, rreth 65 milion njerëz u vranë. Numri i civilëve të vrarë për arsye politike gjatë po këtij shekulli llogaritet të jetë mbi 180 milion. Ky është një numër tejet i madh krahasuar me shekujt e mëparshëm.

• Mehdiu nuk do të shfaqet përveç nëse masakrohen njerëzit e pafajshëm dhe ai do të shfaqet kur ata në Tokë dhe lartë në qiell nuk do të mund të durojnë më masakra të tilla... (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qaul al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, f. 37)

Ndërsa hadithet për paraqitjen e tij përmendin masakra të tilla si një gjë të rëndomtë, ato po ashtu theksojnë se këto masakra do të kenë synim njerëzit e pafajshëm. Siç diskutuam më herët, gati të gjitha luftërat sot kanë cak njerëzit. Kështu, masakrohen civilët dhe njerëzit e pafajshëm si fëmijët, pleqtë dhe gratë. Të qenit shënjestër veçanërisht njerëzit e pambrojtur ka rezultuar me masakra më gjithëpërfshirëse, ndërsa që vazhdon të rritet numri i njerëzve që vdesin si pasojë e tyre.

Pasi që terrori përpiqet të përhap frikë dhe tmerr, grupi mbi të cilin përqendrohen sulmet e tilla janë shpesh civilët e pafajshëm.

• Korrupsioni të cilit s’mund t’i shmanget askush do të shfaqet dhe përhapet menjëherë prej aty ku shfaqet në një vend tjetër. (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qaul al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, f. 21-22)

Termi ‘korrupsion (fitne)’ nënkupton po ashtu ‘luftën, trazirat, ngatërresat, konfliktet.’ Pra, luftërat civile dhe luftërat e tjera dhe trazirat, ‘të cilat përhapen prej vendit ku shfaqet në një vend tjetër,’ vazhdojnë pandërprerë në mbarë botën gjatë shekullit të tanishëm. Në veçanti, shekulli i njëzet kujtohet si ‘shekulli i luftërave.’ Dhe, ky shekull i ri po ashtu filloi me luftëra dhe terror që vazhdon.

• Allahu i Gjithëfuqishëm do ta dërgojë Mehdiun pasiqë dëshprimi të ketë arritur pikën kur njerëzit do të thonë: "Nuk ka Mehdi." (Transmetuar nga Nu'aym ibn Hammad)

Anwar Sadat, Golden Age

Enver Sedat

Ky hadith na bën me dije se njëra prej shenjave të Fundit të Kohës është dëshpërimi i njerëzve për ardhjen e Mehdiut.

Njerëzit të cilët përballen me luftë, uri, padrejtësi, epidemi dhe të gjitha format e shthurjes në Fundin e Kohës humbin shpresën që fatkeqësitë e tilla do të mbarojnë ndonjëherë. Shumë Muslimanë, në anën tjetër, fillojnë të humbin shpresën se morali Islamik do të mbizotërojë ndonjëherë dhe besojnë se e keqja do të përhapet edhe më shumë.

Vërtet në kohën tonë, ne shpesh shohim shembuj të kësaj gjendje shpirtërore. Pavarësisht nga ekzistenca e haditheve të panumërta për ardhjen e Mehdiut dhe për Epokën e Artë të shquar me mirësi të mëdha, shumë njerëz besojnë se një periudhë e tillë nuk do të vjen kurrë.

Ky supozim është po ashtu një shenjë e Fundit të Kohës. Në një kohë dëshpërimi, njerëzit do t’i gëzojnë të mirat e mbizotërimit të moralit të Kur’anit, duke iu falënderuar mëshirës së Allahut ndaj njerëzve.

• Njerëzit do të përparojnë deri në vitin e nëntëdhjetë e pesë, domethënë, puna e tyre do të përparojë. Në vitin e nëntëdhjetë e shtatë dhe në vitin e nëntëdhjetë e nëntë, pasuria e tyre do të humbet... (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qaël al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, f. 54)

Ka shumë mundësi se kjo i referohet vitit 1995, një periudhë kur njerëzit kishin një jetë relativisht më të mirë dhe kushtet e tyre nuk ishin aq të vështira. Vërtet, siç përshkruhet në këtë hadith, në këtë vit, njerëzit do të kenë të ardhura të mjaftueshme për të fituar për jetesë dhe kanë ca pasuri. Mirëpo, periudha 1997 dhe 1999 ishte një periudhë gjatë së cilës ekonomia u shkatërrua dhe varfëria u përhap. Në këtë kohë, mallrat humbën vlerën e tyre. Një ngjarje e tillë mund të ndodhë shumë shpejtë, siç sqarohet me shembullin e krizës ekonomike të Argjentinës në të kaluarën e afërt.

• Banorët e Egjiptit dhe Shamit do të vrasin sunduesin e tyre dhe trupat e tij... (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qaul al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, f. 49)

Kur e analizojmë historinë bashkëkohore të Egjiptit, shohim se një sundimtar ishte vrarë: Anvar Sadati, i cili sundoi Egjiptin nga viti 1970-81, ishte vrarë nga kundërshtarët e tij gjatë një parade ushtarake në vitin 1981. Udhëheqësit e tjerë Egjiptian të cilët janë vrarë janë kryeministrat Butros Gali (1910) dhe Mahmud Nukrashi Pasha (1948).

Fjala ‘Sham’ nuk përdoret vetëm për Damaskun, ngase ajo ka po ashtu kuptimin ‘i majtë’ dhe për kohë të gjatë përdorej për t’iu referuar atyre vendeve nga ana e majtë e Hixhazit (ku ndodhen qytetet e Mekës dhe Medinës). Shumë udhëheqës janë vrarë në atë pjesë të botës, në mesin e tyre kryeministrat e mëparshëm Sirian Salah al-Din Bitari (1920), Drubi Pasha (1921) dhe Muhsin al-Barazi (1949), Mbreti Abdullah i Jordanit (1951) dhe udhëheqësi i Falangës Libaneze Bashir Gemajel (1982).

• Populli i Shamit do t’i robëroj fiset e Egjiptit... (Ibn Hajar al-Haytahami, Al-Qaul al-Mukhtasar fi'alamat al-Mahdi al-Muntazar, f. 49)

Sot, vendet e këtij rajoni për të cilin bëhet fjalë përfshijnë Izraelin. Kjo është arsyeja pse ky hadith mund t’i referohet luftës midis Shtetit të Izraelit dhe Egjiptit dhe pushtimit të territorit Egjiptian.

Suez Canal, Golden Age

On October 26, 1956, Israel attacked Egypt and began to occupy the Sinai Peninsula. The fighting ended shortly afterwards following in- tervention by the United Nations.

Njerëzit do të bëjnë gara me njëri tjetrin në ndërtimin e ndërtesave të larta. (Buhariu)

Koha do të kalojë shpejt. (Buhariu)

Distanca të mëdha do të përshkohen për periudha të shkurta kohore. (Ahmedi, Musnedi)

Ora e Fundit nuk do të vjen para se koha të shkurtohet, viti duke qenë si një muaj, një muaj si një javë, një javë si një ditë, një ditë si një orë dhe një orë si ndezja e një flake. (Tirmidhiu)

buildings, Golden Age

Shekulli në të cilin ne jetojmë ka parë aftësinë e ndërtimit të aeroplanëve supersonik dhe aftësinë, duke iu falënderuar trenave dhe përmirësimeve tjera në mjetet e transportit, për të bërë udhëtime për pak minuta për të cilat dikur janë dashur muaj të tërë, dhe në komoditet të madh. Ajo që tregon ky hadith po ashtu po ndodhë në këtë mënyrë.

Komunikimi në mes të kontinenteve do të merrte javë të tëra qindra vite më parë, por tani është çështje e sekondave, duke iu falënderuar Internetit dhe përparimeve në teknologji. Mallrat për të cilat nevojiteshin javë të tëra për të arritur, pas një udhëtimi të gjatë, tani mund të dërgohen për një kohë shumë të shkurt. Me miliarda libra tani mund të shtypen për aq kohë që disa shekuj më parë do të nevojitej për të shkruar një letër të vetme. Po ashtu, zhvillimet tjera teknologjike nënkuptojnë se ne më nuk shpenzojmë shumë kohë për zierje, pastrim dhe përkujdesje ndaj fëmijëve.

Njeriu mund të vazhdoj të përmend shembuj të ngjashëm. E megjithatë, ajo që ka rëndësi këtu, natyrisht, është se shenjat e Fundit të Kohës, ashtu siç i paraqiti Profeti (saas) në shekullin e shtatë, tani po ndodhin një nga një.

• Fundi i kamxhikut të njeriut do t’i flas atij. (Tirmidhiu)

Kamxhiku njihet si një mjet që përdorej në kohërat e kaluara kur kalëroheshin apo drejtoheshin kafshët për ngarkesë si kuajt dhe devetë. Kur analizojmë me vëmendje këtë hadith, mund të shohim se Profeti (saas) bën një krahasim. Le t’i pyesim njerëzit që jetojnë në kohën e tanishme një pyetje: ‘A ekziston një mjet bashkëkohor që flet dhe i ngjason kamxhikut?’

Përgjigja më e logjikshme për këtë pyetje është telefoni mobil, me antenën e tij të gjatë apo pajisje të ngjashme të komunikimit. Nëse kujtojmë se telefonat mobil dhe satelitor janë zhvillime relativisht të vonshme, atëherë urtësia që qëndron pas përshkrimit të Profetit (saas) para 1,400 viteve bëhet madje edhe më e qartë. Ky është vetëm një tregues më shumë se ne jemi duke e jetuar Fundin e Kohës.

phones, Golden Age

• Vet zëri i një personi do t’i flas atij. (Mukhtasar Tazkirah Qurtubi)

Porosia në këtë hadith është plotësisht e qartë: Dëgjimi i zërit të vet nga një person është një tjetër shenjë e Fundit të Kohës. Nuk ka dyshim se për ta dëgjuar njeriu zërin e vet, atij i duhet së pari ta regjistroj/incizoj atë dhe pastaj ta lëshoj për ta dëgjuar. Pajisjet për regjistrimin dhe reprodukimin e zërit janë produkte të shekullit njëzet. Ky zhvillim shënoi një pikë kthese shkencore dhe çoi në lindjen e industrive të komunikimit dhe medias. Reprodukimi i zërit është thuaja i përsosur tani, duke iu falënderuar teknologjive kompjuterike dhe laserike.

Thënë shkurt, pajisjet elektronike të kohës sonë, mikrofonat dhe altoparlantët, na mundësojnë që të regjistrojmë zërin dhe ta dëgjojmë atë dhe janë po ashtu shfaqje e asaj që rrëfehet në hadithin e mësipërm.

• Një dorë do të zgjatet nga qielli dhe njerëzit do të vështrojnë dhe do ta shohin atë. (Ibn Hajar Haytahami, Al-Qaul al-Mukhtasar fi'alamat al-Mahdi al-Muntazar, f. 53)

• Shenjë e asaj dite është një dorë që shtrihet nga qielli dhe njerëzit që ndalojnë për ta vështruar atë. (Al-Muttaqi al-Hindi, Al Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, f. 69)

Fjala Arabe për ‘dorë’ në hadithet më lart është ‘jed.’ Përveç kuptimit ‘dorë,’ fjalori po ashtu jap edhe kuptime si ‘fuqi, forcë, mjet, etj.’ Është e mundshme që në këto hadithe kjo fjalë është përdorur në këto kuptime.

Ideja e një ‘fuqie, force apo mjeti’ që zgjatet prej qiellit dhe vështrohet nga njerëzit mund të mos ketë shumë kuptim në kontekstin e kohërave të shkuara. Megjithatë, ajo hedh dritë të konsiderueshme në pajisjet si televizori, kamera dhe kompjuteri, të cilat janë bërë pjesë e domosdoshme e jetës bashkëkohore, siç përshkruhet në këto hadithe. Me fjalë të tjera, ‘dora’ që përmendet në këto hadithe përdoret në kuptimin e forcës. Ajo qartë i referohet fotografive që zbresin prej qiellit valë-valë, me fjalë të tjera, transmetimit televiziv.

communicate, Golden Age

• Jeta e njerëzve do të zgjatet. (Ibn Hajar Haytahami, Al-Qaul al-Mukhtasar fi'alamat al-Mahdi al-Muntazar, f. 43)

Kanë kaluar katërmbëdhjetë shekuj që kur Profeti (saas) e shpalli këtë lajm. Jetëgjatësia mesatare është shumë më e lartë tani se që ka qenë kurdoherë në historinë bashkëkohore. Një dallim i madh mund të shihet madje edhe në mes të shifrave për fillimin dhe fundin e shekullit njëzet. Për shembull, llogaritet që një foshnje e lindur në vitin 1995 do të jetojë rreth 35 vjet më gjatë se një foshnje e lindur rreth vitit 1900.11 Një tjetër shembull mahnitës për të njëjtën temë është se në të kaluarën shumë pak njerëz mbërrinin moshën 100 vjeçare, ndërsa tani kjo është një gjë shumë më e zakonshme.

cosmic hand, Golden Age

Ngjashmëritë Midis Kohës Së Mehdiut Dhe Kohës Së Profetëve Sulejman (As) Dhe Dhulkarnejn (As)

Mehdiu është rilindja e moralit fisnik të Profetëve Sulejman (as) dhe Dhulkarnejn (as) në Fundin e Kohës, por në një shkallë tjetër më të gjerë. Manifestimet e moralit të tyre fisnik, shpirtëror, racional, shoqëror dhe mendor do të rishfaqen në Fundin e Kohës.

Epokat e Mehdiut dhe të këtyre dy Profetëve janë kohë kur morali fisnik Islamik praktikohet gjithandej. Të gjitha këto tri epoka janë të kënaqshme për Allahun. Kur’ani dhe hadithet e Profetit (saas) po ashtu i referohen kohëve të Bahtinasrit, Nimrodit dhe Faraonit, të cilat janë kohë të ligësisë dhe mosbesimit. Menjëherë pas këtyre kohëve të liga, Allahu bëri që morali Islamik të mbizotëroj. Ngjashëm, Zoti jonë do të ofrojë një kohë kur do të mbisundojë morali Islamik në Fundin e Kohës: Epokën e Artë.

Kjo Epokë e Artë do të jetë një reflektim madhështor i kohëve të Profetëve Sulejman (as) dhe Dhulkarnejn (as). Mehdizmi nënkupton mbizotërimin e paqes, lumturisë, dashurisë, vëllazërisë, mëshirës, sakrificës, sjelljes së njerëzishme dhe frymës së bashkëpunimit.

Këtu janë disa shembuj të ngjashmërive në mes të kohërave të këtyre dy Profetëve dhe Epokës së Artë.

view, Golden Age

Sundimi I Mehdiut Në Mbarë Botën

Siç u theksua më herët, Profeti Sulejman (as) dhe Dhulkarnejni (as) bën që morali Islamik të mbisundojë në botë. Ata patën nën sundimin e tyre territore të mëdha dhe kishin forca të armatosura shumë të fuqishme. Kjo paraqet një ngjashmëri me Epokën e Artë.

Gjatë Epokës së Artë, morali Islamik do të sundojë botën po ashtu. Njerëzit do të konvertohen në Islam në numër të madh, ndërsa ideologjitë që mohojnë Allahun do të vdesin dhe Islami do të praktikohet ashtu siç praktikohej në kohën e Profetit tonë Muhammed (saas). Disa prej haditheve përshkruajnë Epokën e Artë si vijon:

Mehdiu do të zotërojë tërë botën. (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi `Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, f. 10)

Mehdiu do të pushtojë të gjitha vendet midis Lindjes dhe Perëndimit. (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qaul al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, f. 56)

Dituria E Rrallë Dhe Fisnike E Mehdiut E Dhuruar Profetëve Sulejman (As) Dhe Dhulkarnejn (As)

Më herët ne përmendëm diturinë që Allahu ia dhuroi Profetit Sulejman (as), si aftësia për të sunduar xhinët dhe shejtanët, për të folur me zogj, për të dëgjuar komunikimin e milingonave dhe që kishte pushtet mbi erën dhe e përdorte bakrin ashtu siç dëshironte ai. Secila prej këtyre aftësive e veçon atë nga njerëzit e rëndomtë. Për Profetin Dhulkarnejn (as) Kur’ani thotë: ‘Kështu ndodhi dhe Ne dinim gjithçka për të’ (Surja Kehf: 91). Ai ishte njëri prej njerëzve të bekuar me dituri.

Mehdiu po ashtu do të ketë disa aftësi të posaçme. Në librin e tij Mevzuatu'l ulum (11/246), Taskopruluzade Ahmet Efendiu shkroi se Mehdiu do të posedojë ilm dhe xhafr (mjeshtërinë e parashikimit të së ardhmes përmes numrave). Një tjetër përshkrim thotë se:

Ai quhet Mehdi sepse atij i është dhënë udhëzimi për një situatë të panjohur për asnjë njeri. (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi `Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, f. 77)

Profeti jonë (saas) ka thënë se Mehdiu do të kuptojë gjuhën e kafshëve dhe do të ketë sundim mbi njerëzit dhe xhinët, pikërisht sikurse kishte Profeti Sulejman (as).

Mehdiu është një person i cili flet gjuhën e zogjve dhe kafshëve tjera. Prandaj, drejtësia e tij do të shfaqet mbi të gjithë njerëzit dhe xhinët. (Muhammad ibn ‘Abd al-Rasul Barzanji, Al-Isha‘ah li-ashrat al-sa‘ah, f. 188)

Përkrahja E Tyre E Për Paqen Dhe Dhënia Përparësi Diplomacisë

Më herët theksuam se Profeti Sulejman (as) ishte shumë paqedashës, i dashur, tolerant dhe falës në raportet e tij me vendet fqinje. Ai parapëlqente të zgjidhte problemet me anë të diplomacisë dhe përdorte mjete demokratike. Profeti Sulejman (as) krijoi një kulturë superiore dhe forcoi dominimin e tij përmes diplomacisë, artit dhe kulturës. Pavarësisht se kishte ushtri tepër të fuqishme dhe të papërballueshme, ai, megjithatë, kurrë nuk përdori forcën ushtarake. Profeti Dhulkarnejn (as), ishte po ashtu i njohur si ‘person i cili ndalon konfliktin dhe trazirat,’ dhe që u solli njerëzve paqe dhe qetësi. Prandaj, kohërat e këtyre dy Profetëve duken jashtëzakonisht të ngjashme me Epokën e Artë.

Në Epokën e Artë, njerëzit do të bëhen Muslimanë me vullnetin e tyre, morali Islamik do të mbizotërojë në mbarë botën dhe nuk do të ketë luftë. Përshkrimet për këtë epokë thonë:

Askush nuk do të zgjohet nga gjumi apo t’i rrjedhë gjak nga hunda. (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qaul al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, f. 42)

Mehdiu do të pasojë rrugën e Profetit. Ai nuk do të zgjojë një person që flenë apo të derdh gjak. (Muhammad ibn ‘Abd al-Rasul Barzanji, Al-Isha‘ah li-ashrat al-sa‘ah, f. 163)

Siç tregojnë këto hadithe, Mehdiu do të sjell moralin Islamik dhe paqen në mbarë botën dhe prandaj do t’ju jap fund të gjitha luftërave dhe dhunës. Ai do të punojë për të filluar një transformim kulturor dhe për t’i udhëzuar njerëzit drejt kodit moral Islamik. Gjatë asaj kohe, me lejen e Allahut, do të jetësohet ajeti në vazhdim:

Kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi (i Mekës) dhe t’i shohësh njerëzit duke hyrë në fenë e Allahut grupe-grupe, atëherë madhëroje me falënderim Zotin tënd dhe kërko falje nga Ai; se Ai është vërtet Pranues i madh i pendimeve. (Sure Nasr: 1-3)

Nxitja E Njerëzve Drejt Moralit Fetar Dhe Veprimi I Shpejtë I Tyre

architecture, Golden Age

Vendimet e shpejta, të arsyeshme të Profetit Sulejman (as) janë shembull i rëndësishëm për të gjithë besimtarët. Letrat që ai i shkroi Mbretëreshës së Sebes, në të cilat ai e nxiti atë dhe popullin e saj të fillojnë të besojnë në Allahun, treguan fuqinë e tij të komunikimit. Sjellja e fronit të Mbretëreshës së Sebes duke e përdorur një person i cili posedonte dituri nga Libri dëshmuan fuqinë e tij për vendim-marrje të shpejtë. Vendimi i Profetit Dhulkarnejn (as) për të ndërtuar një mur të fortë – aq të fortë sa të zgjaste deri në Fundin e Botës – kundër sulmeve të fiseve të Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve tregojnë fuqinë dhe racionalitetin e tij. Epoka e Artë do të jetë dëshmitare e ngjarjeve shumë të ngjashme.

Gjatë Epokës së Artë, njerëzit do ta përqafojnë Islamin dhe do të ketë aktivitete gjithëpërfshirëse, aktivitete të vrullshme drejt këtij qëllimi. Të gjitha kombet, njëra pas tjetrës, do ta pranojnë moralin Islamik dhe ideologjitë që e kundërshtojnë do të zhduken përmes veprimit të shpejtë dhe të qëndrueshëm. Të gjitha sistemet mizore do të groposen në rërën e kohës. Në fjalët e teologut të famshëm Islamik Muhyiddin Ibn Arabi:

Allahu do t’i jap aq shumë pushtet Mehdiut. Ai do ta çrrënjos mizorinë nga bota brenda natës, do të vendoset feja dhe Islami do të rilind. Mehdiu do t’ia kthej vlerën e saj të humbur dhe do të vie në jetë pas vdekjes së dukshme të saj... Njerëzit e padijshëm, koprracët dhe frikacakët pa dallim, do të jenë të dijshëm, bujar dhe të guximshëm... Ata do ta praktikojnë fenë si në kohën e Profetit Muhammed (saas)... (Muhyiddin Ibn Arabi, Al-Futuhat al-Makkia, f. 66; Muhammad ibn ‘Abd al-Rasul Barzanji, Al-Isha‘ah li-ashrat al-sa‘ah, f. 186)

Rëndësia E Dhënë Ndërtimit

Ne e dimë se Profeti Sulejman (as) u përqendrua në projektet e ndërtimit. Ai ndërtoi harqe të larta, statuja, enë të mëdha si cisterna dhe vaska të mëdha për zierje duke përdorur xhinët dhe shejtanët të cilët zbatuan urdhrin e tij. Çdokush i cili e pa pallatin e tij madhështor, në veçanti Mbretëresha e Sebes, e admiruan atë tej mase. Teknologjia që Profeti Dhulkarnejn (as) përdori për të ndërtuar murin ishte aq e përparuar sa që nuk mund të shkatërrohet, përveç nëse dëshiron Allahu.

Në hadithet e Profetit Muhammed (saas), njoftohemi se ndërtimi do të jetë i rëndësishëm gjatë Epokës së Artë. Gjatë kësaj epoke, paqja, qetësia dhe një qytetërim shumë i zhvilluar do t’ju sillet qyteteve. Për shembull:

Mehdiu punon në ndërtimin e Stambollit dhe vendeve tjera. (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qaul al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, f. 40)

Përdorimi I Pasurisë Dhe Madhështisë Në Dobi Të Islamit Dhe Për Kënaqësinë E Allahut

Profeti Sulejman (as) përdori pasurinë e tij për të sqaruar fenë e Allahut dhe për të përhapur moralin Islamik në mbarë botën. Në vendet të cilat ai i pushtoi, ai së pari u bëri thirrje njerëzve që të besojnë në Allahun dhe në shpëtim. Letra të cilën ai ia dërgoi Mbretëreshës së Sebes, në të cilin ai e thirri atë dhe popullin e saj në Islam është dëshmi e fortë lidhur me këtë. Profeti Dhulkarnejn (as) posedonte po ashtu autoritet të fuqishëm, siç shihet nga fjalët e tij: ‘Ajo të cilën ma ka mundësuar Zoti im, është më e mirë se ajo.’ (Surja Kehf: 95). Ai përdori fuqinë e tij të madhe për të ndaluar rrëmujën.

Gjatë Kohës së Artë, njerëzit do të gëzojnë pasuri të madhe, mirëqenie dhe paqe. Mehdiu do të përdor tërë pasurinë e tij për të përhapur fenë e Allahut dhe do të pasojë normat morale fisnike dhe urdhrat e paqes në vendet ku ai do të dal fitimtar. Praktikat e pakrahasueshme të tij do të zbusin zemrat e njerëzve dhe do t’i udhëzojnë ata drejt parimeve morale Islamike. Kështu, për një periudhë shumë të shkurt kohe këto norma morale do të sundojnë botën.

Mehdiu do të qëndrojë në umetin (popullin) tim për së paku shtatë, apo ndoshta për tetë ose nëntë vite. Në ato vite umeti im do të jetojë një kohë lumturie aso që ata kurrë më parë nuk e kanë përjetuar. Nga qielli do t’ju zbres shiu rrëke, toka nuk do të mbaj asgjë nga bimësia e saj dhe do të ketë bollëk për të gjithë. (Taberaniu)

Para se t’i zotohen atij për besnikërinë e tyre, njerëzit do të shkojnë në turma atje ku banon ai dhe kushdo që shkon atje do të gëzojë bollëkun hyjnor. (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qaël al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, f. 25)

 

Shënimet

10. M. Encarta Encyclopedia 2000, 'Aging' '

6 / total 7
Ju mund të lexoni librin e Fundi i Botës dhe Mehdiu Harun Jahja-s në internet, ta shpërndani atë në rrjetet shoqërore siç janë Facebooku dhe Twitter, mund ta shkarkoni atë në kompjuterin tuaj, ta përdorni atë në detyrat e shtëpisë tuaj apo punimet shkencore, dhe mund ta botoni, kopjoni ose riprodhoni atë në ueb faqet ose bllogjet tuaja pa i paguar ndonjë tarifë autorit, për aq kohë sa ju e njihni apo e vendosni këtë faqe apo sait si referencë.
Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."