< <
5 / total: 7

Shenjat e Fundit Të Kohës Nga Surja Kehf

Profeti Muhammed (Saas) E Theksoi Këtë Sure

Shumë hadithe profetike lidhin Suren Kehf me Fundin e Kohës. Disa prej këtyre janë dhënë më poshtë:

Transmetuar nga An-Nauas ibn Sam'an:

‘Ai nga mesi juaj i cili do të jetojë ta shoh atë (Dexhallin) duhet t’ia këndoj atij vargjet hyrëse të Sures Kehf.’ (Muslimi)

Transmetuar nga Abu Umamah al-Bahili:

Cilido që hyn në Xhehenemin e tij (Dexhallit), le të kërkoj mbrojtje tek Allahu dhe le të këndoj vargjet hyrëse të Sures Kehf dhe ai do të bëhet i ftohtë dhe paqësor për të, ashtu siç u bë i ftohtë dhe paqësor zjarri për Ibrahimin. (Ibn Kethiri)

Shenjat Dhe Sekretet E Fundit Të Kohës

Njëra prej arsyeve pse Profeti (saas) rekomandon që besimtarët të lexojnë Suren Kehf është sepse ajo përmban shenja shumë të rëndësishme për Fundin e Kohës, siç janë ato që kërkohen për t’u mbrojtur dhe për të luftuar kundër Dexhallit dhe lëvizjeve jofetare që i sjellin aq shumë të këqija njerëzimit, dhe të cilat ai dëshiron t’i përhap në mbarë botën. Ajo po ashtu përmban shumë mësime për Muslimanët. Rekomandimi i Profetit tonë (saas) për ta mësuar përmendsh dhe për ta lexuar këtë sure me vëmendje është tregues i qartë për këtë. Siç do të shohim gjatë këtij kapitulli, përvojat e Shokëve të Shpellës (Ashab al-Kahf), të cilët jetuan në një shoqëri jobesimtare, mësimet që Musai (as) mësoi prej Khidrit (as) dhe sundimin që vendosi në botë Dhul-Karnejni (as) në mënyrë që të përhap vlerat e Islamit, janë çështje mbi të cilat besimtarët kanë nevojë të mendojnë.

Gjendja E Jashtëzakonshme E Shokëve Të Shpellës

Kahf, Golden Age

Do të mendoje se ata janë të zgjuar, ndërsa ata ishin të fjetur, e Ne i rotullonim herë në krahun e djathtë e herë në të majtin. Qeni i tyre kishte shtrirë këmbët e para pranë hyrjes. Sikur të kishe hasur në ta, do të ishe kthyer duke ikur dhe do të ishe mbushur frikë prej tyre. (Sure Kehf: 18)

Vallë, a mendon ti se banorët e Shpellës dhe Rakimit ishin një çudi nga mrekullitë Tona? Kur disa djelmosha u strehuan në shpellë dhe thanë: “O Zoti ynë, na jep mëshirë nga ana Jote dhe përgatitna për sjellje të drejtë!” (Sure Kehf: 9-10)

Këto ajete prekin gjendjen e jashtëzakonshme të këtij grupi. Me shtjellimin e këtij rrëfimi, kuptojmë se përvojat e tyre janë të një natyre të pazakontë dhe metafizike. E tërë jeta e tyre është përplot me ngjarje të mrekullueshme. Hadithi i Profetit tonë (saas), i cili i ndërlidh ata dhe Fundin e Kohës, bën fjalë për gjendjen e tyre. Kjo tregon se njerëzit që jetojnë në Fundin e Kohës mund të kenë përjetime të mbinatyrshme.

Ajeti i dhjetë na tregon se këta të rinj kërkuan mbrojtje në shpellë nga sistemi shtypës i asaj kohe, i cili nuk iu jepte mundësi të shprehnin pikëpamjet e tyre, të thonin të vërtetën dhe t’i thërrisnin njerëzit në fenë e Allahut. Si pasojë, ata u distancuan nga shoqëria e tyre.

Mirëpo, kjo nuk duhet të kuptohet si një periudhë e kotë e kaluar larg shoqërisë, ngase ata u strehuan aty duke kërkuar mirësinë dhe ndihmën e Allahut. Ata po ashtu kërkuan të përmirësojnë dhe përparojnë vetveten. Muslimanët e Fundit të Kohës që jetojnë nën regjime shtypëse do të fshihen dhe do të shpresojnë që Allahu të shtoj mirësinë e Tij mbi ta dhe po ashtu që t’ua bëj më të lehtë jetën dhe luftën e tyre kundër lëvizjeve antifetare.

Fshehtësia E Tyre Vazhdoi Për Ca Kohë

Ne ua mbyllëm veshët atyre (duke i lënë të flinin) në shpellë për shumë vjet. Pastaj i ngritëm, për të marrë vesh se cili nga të dyja grupet do ta vlerësonte më mirë sa kohë kishin qenë të strehuar. (Sure Kehf: 11-12)

Arsyeja për këtë gjendje gjumi ishte nënshtrimi i tyre ndaj fatit dhe qetësisë, sepse Allahu, i Cili krijoi gjithësinë nga asgjëja, rregullon çdo gjë për të mirën e Muslimanëve. Në kohën tonë, një numër i Muslimanëve përvetësuan një shkëputje të ngjashme shpirtërore. Në këtë mënyrë, ata mbetën të paprishur nga ideologjitë materialiste që përpiqen t’i largojnë njerëzit nga besimi i tyre dhe po ashtu janë të paprekur nga dhuna drejt së cilës shpijnë këto ideologji. Pra, ata mund të vazhdojnë të jetojnë në pajtim me Kur’anin pa u ndikuar nga degjenerimi moral, mjerimi dhe rrëmuja që i rrethon. Shokët e shpellës qëndruan të fshehur për një kohë dhe Allahu i zgjoi ata në një kohë të cilën Ai e zgjodhi.

Ata Ia Shpallën Popullit Të Tyre Fenë E Allahut

birds, Golden Age

Ky populli ynë ka zgjedhur në vend të Tij zota të tjerë, ndonëse ata nuk u sjellin dot asnjë provë të qartë. E kush është keqbërës më i madh, se ai që trillon gënjeshtra për Allahun? (Sure Kehf: 15)

Siç thotë ky ajet, Shokët e Shpellës e thirrën popullin e tyre idhujtar në besim, i thirrën ata në fenë e Allahut, kërkuan prej tyre të ndalojnë t’i bëjnë shokë Allahut dhe kërkuan prej tyre që të paraqesin dëshmi mbi të cilat mbështetnin mohimin e tyre. Kur ata nuk mundën ta bëjnë këtë, ata e demaskuan popullin e tyre idhujtar si gënjeshtar dhe shpifës.

Sot, Muslimanët po ashtu kërkojnë prova prej atyre të cilët i adhurojnë idhujt përveç Allahut. Në Fundin e Kohës, ekziston një besim idhujtar që hyjnizon materien dhe rastësinë: Darvinizmi.

Darvinizmi pohon se gjithësia nuk ka ndonjë qëllim, se u formua nga ndodhitë e rastit dhe se vetëm pjesëtarët më të fuqishëm të natyrës mbijetojnë. Ky sistem antifetar mbështetet në konflikt dhe dhunë. Në realitet, këto pohime që i bëjnë këto ndodhi rasti përgjegjëse për gjithçka nuk janë gjë tjetër veçse akte të shpifjes nga Darvinistët kundër Allahut, i Cili është i Gjithëfuqishëm dhe ka krijuar gjithçka që ekziston.

Ata U Distancuan Plotësisht Nga Botëkuptimet Idhujtare Që I Rrethonin

Kur ju t’i lini ata dhe gjithçka që adhurojnë në vend të Allahut, gjeni strehë në shpellë: Zoti juaj do t’ju mbulojë me mëshirën e Tij dhe do t’ju përgatisë mënyrën nga e cila do të keni dobi”. (Sure Kehf: 16)

Për arsye të tiranisë së jobesimtarëve, Shokët e Shpellës ndien nevojë për izolim të plotë. Pra, ata shkëputën të gjitha lidhjet me jobesimtarët duke kërkuar strehim në këtë shpellë. Gjatë kësaj kohe, mirësia e Allahut zbriti mbi ta dhe Ai u lehtësoi atyre gjërat në shumë aspekte. Aspekti më i rëndësishëm i ndihmës dhe mbështetjes së Tij ishte t’i kursej ata nga ndikimi negativ i jobesimtarëve.

Ata U Fshehën

Me të vërtetë, nëse ju zbulojnë, ata do t’ju gjuajnë me gurë ose do t’ju kthejnë (me forcë) në fenë e tyre dhe atëherë nuk do të shpëtoni kurrsesi”! (Sure Kehf: 20)

‘Ata do t’ju gjuajnë me gurë’ përshkruan një formë të terrorit. Ky tipar karakteristik është sot qartë i njohur tek njerëzit të cilët janë nën ndikimin e ideologjive jofetare. Për shembull, terroristët të cilët pajtohen me komunizmin udhëhiqen nga armiqësia e tyre ndaj shtetit për të gjuajtur gurë dhe për të sulmuar zyrtarët e tij, si dhe forcat policore. Këto sulme kanë për qëllim t’i dobësojnë dhe demoralizojnë ata në mënyrë që komunistët të mund t’i realizojnë idealet e tyre antifetare dhe të vendosin sundimin e tyre duke e tërhequr vendin në rrëmujë dhe konflikt.

Duke marr parasysh këtë, është jetike që njerëzit e Fundit të Kohës të qëndrojnë larg ideologjive të njollosura me gjak që nuk kanë sjellë asgjë tjetër përveç të keqes në botë, të mos anojnë nga ata të cilët i korruptojnë të tjerët dhe të mos ndikohen nga provokimet e ideologjive antifetare dhe agjitacioneve të tyre.

war, Golden Age

Vetëm Allahu Dhe Një Numër I Vogël I Njerëzve E Dinin Numrin E Tyre

Do të thonë: “Ata ishin tre veta e qeni i tyre ishte i katërti”. Disa do të thonë: “Ata ishin pesë veta e qeni i tyre ishte i gjashti”, duke hamendësuar për atë që është e fshehtë; kurse të tjerë do të thonë: “Ata ishin shtatë veta e qeni i tyre ishte i teti”. Thuaj (o Muhamed): “Zoti im e di më mirë numrin e tyre. Vetëm pak veta dinë diçka rreth tyre”. Dhe mos polemizo rreth tyre, përveçse në mënyrë të përciptë dhe për ata mos pyet askënd! (Sure Kehf: 22)

‘Ata të cilët dinë për ta janë shumë të pakët’ tregon po ashtu se një numër i vogël i njerëzve mund të kenë pasur njohuri për këtë. Për shembull, një person i tillë mund të ketë qenë Khidri (as), rrethanat e mrekullueshme që kanë të bëjnë me të do t’i hulumtojmë së shpejti. Është po ashtu e mundshme që nxënësit e Khidrit të kenë pasur njohuri për këtë, me vullnetin dhe frymëzimin e Allahut. Kur’ani shpall se Allahu ju zbulon një pjesë të të Padukshmes të Dërguarve të Tij.

view, Golden Age

Udhëtimi I Profetit Musa (As) Dhe Shërbëtorit Të Ri Të Tij Për Në Vendin Ku Takohen Dy Dete

(Kujto) kur Musai i tha djaloshit që e shoqëronte: “Nuk do të pushoj së ecuri, derisa të arrij në vendin ku takohen dy detet, edhe nëse do të më duhet të udhëtoj për shumë kohë.” (Sure Kehf: 60)

Këtu, ‘i riu’ sugjeron që kur bën diçka, njeriu duhet të kërkoj ndihmën e të rinjve dhe të punoj me ta.

Të rinjtë duhet të motivohen për të përdorur energjinë, dinamizmin, fuqinë, ambicien dhe emocionet e tyre për veprim të drejtë për kënaqësinë e Allahut. Disa prej ajeteve flasin për rininë dhe ajeti vijues shpall se vetëm disa të rinj të kombit të tij i besuan Musait (as):

Por Musait nuk i besoi askush, përveç një pakice nga populli i tij, nga frika se do t’i keqtrajtonte Faraoni dhe paria e tij. Faraoni ishte vërtet një tiran në tokë dhe në të keqe kalonte çdo kufi. (Sure Junus: 83)

Ajeti i gjashtëdhjetë i Sures Kehf i referohet vendtakimit drejt të cilit Musa (as) është duke udhëtuar. Musa (as) e di se do të takohet me dikend dhe e di se kjo do të ndodhë te ‘vendi ku takohen dy dete’. Ky vend mund të jetë cilido vend në Tokë që i përshtatet këtij përshkrimi.

Profeti Musa (As) Takohet Me Khidrin E Bekuar Dhe Të Mëshirshëm (As)

Dhe gjetën një prej robërve Tanë, të cilit i patëm dhuruar mëshirë prej Nesh dhe i kishim mësuar nga ana Jonë dije. (Sure Kehf: 65)

Allahu është më i mëshirshmi, më i hirshmi dhe më i buti ndaj robërve të Tij. Musa (as) u nis të takoj Khidrin (as), njeriun të cilin Allahu e kishte mëshiruar. Prandaj, vetitë e mirësisë dhe mëshirës së Allahut pasqyrohen në të, gjë që ka qenë shkak që ai të marr një dije të lartë nga Allahu dhe të bëhet njëri prej robërve të dalluar të Tij.

Dhulkarnejni (as)

Ata (hebrenjtë) të pyesin ty (Muhamed) për Dhulkarnejnin, thuaj: “Unë do t’ju tregoj disa lajme për të.” (Sure Kehf: 83)

Gjatë historisë, shumë dijetarë e kanë interpretuar rrëfimin për Dhulkarnejnin (as) në shumë mënyra. Ky ajet thotë se ai u shpall si përkujtim për Muslimanët dhe ka lidhje me shpalljet me kuptime dhe arsye të fshehta.

Dhulkarnejni (As) Kishte Pushtet Dhe Ishte I Shkolluar

Ne i dhamë atij mundësi në Tokë dhe i dhamë mjete e rrugë për të arritur çdo gjë, kështu që ai u nis në një rrugë. (Sure Kehf: 84-85)

Nga këto ajete, ne kuptojmë se vendi i Dhulkarnejnit nuk ka probleme. Me fjalë të tjera, sundimi i tij është i qëndrueshëm, i arsyeshëm dhe i fortë.

‘Ne i dhamë atij mjete e rrugë për të arritur çdo gjë’ sugjeron se Dhulkarnejnit (as) i ishte dhënë aftësia për të zgjedhur çdo problem, që nënkupton se ai ishte një besimtar shumë inteligjent, i mprehtë dhe mendjehollë. Me këto aftësi që Allahu i kishte dhuruar, ai zgjodhi të gjitha çështjet komplekse shpejtë dhe largoi pengesat.

Dhulkarnejni (as) Ishte Po Ashtu Udhëheqës Shpirtëror

Ai (Dhulkarnejni) tha: “Sa i përket atij që bën të këqija, Ne do ta ndëshkojmë e pastaj do të kthehet te Zoti i vet, i Cili do ta ndëshkojë me një dënim të rëndë. Sa për atë që beson dhe bën vepra të mira, atij i takon shpërblimi më i mirë dhe do t’i premtojmë atij lehtësira.” (Sure Kehf: 87-88)

Kur Dhulkarnejni (as) fliste, ai ia përkujtonte popullit të tij Allahun dhe Ahiretin. Ai foli ashtu si flet një Musliman. Nga shprehjet e përdorura në këtë ajet, ne kuptojmë se ai ishte një udhëheqës Musliman i cili sundoi një komb Musliman.

Dhulkarnejni (as) menjëherë u bënte thirrje njerëzve që takonte që të besojnë Allahun, të jenë të devotshëm, të bëjnë vepra të mira të përshkruara në Kur’an dhe të kryejnë namazin dhe ibadetet tjera. Ai ua tërhoqi atyre vëmendjen për t’i inkurajuar ata për shpërblimet të cilat u premtohen atyre në këtë botë dhe në botën e ardhme dhe kështu i thirri ata në besim.

Dhulkarnejni (as) U Ndihmoi Njerëzve

Ata thanë: “O Dhulkarnejn, vërtet, Jexhuxhët dhe Mexhuxhët janë ngatërrestarë në Tokë. A të të japim një pagesë që të ndërtosh një pendë midis nesh dhe atyre?” (Sure Kehf: 94)

Për degjenerimin e Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve, populli që ishte në hall kërkoi ndihmën e Dhulkarnejnit (as) dhe i ofroi t’i paguaj atij tatim si shpërblim. Nga kjo, ne kuptojmë se Dhulkarnejni (as) nuk e përfaqësonte një person të vetëm; më saktë, ai sundonte një komb. Mu sikurse Sylejmani (as), ai e sundonte një komb dhe udhëhiqte një ushtri.

Ky ajet tregon se ai duhet të ketë pasur ekipe ekspertësh ndërtimi dhe inxhinier të ndërtimtarisë me vete. Nga kërkesa e këtij populli, ne mund të nxjerrim si përfundim se Dhulkarnejni (as) kishte interesim dhe njohuri për ndërtim dhe ndërtimtari. Ai madje mund të ketë qenë i famshëm për ekspertizën e tij në këto lëmi. Prandaj, kombet tjera kërkuan ndihmën e tij. Të gjithë këta faktorë demonstrojnë madhësinë dhe fuqinë e kombit të tij.

old map, Golden Age

We can deduce from the narrative in Surat al-Kahf that Hazrat Dhu'l- Qarnayn (as) was a Muslim ruler controlling many lands in the world.

Fakti se Dhulkarnejni (as) ishte shumë i respektuar dhe i suksesshëm në Lindje dhe në Perëndim do të mund të sugjeronte se ai sundonte një komb, pushteti i të cilit kishte shtrirje të gjerë. Prandaj, ai ishte një udhëheqës, i vetëdijshëm për përgjegjësinë e tij për të sjellë paqe, drejtësi dhe siguri jo vetëm për kombin e tij, por gjithashtu për secilën pjesë të botës.

Historia e Dhulkarnejnit (as) tregon se në Fundin e Kohës, mu ashtu sikurse gjatë kohës së tij, vlerat e Islamit do ta sundojnë botën.

Një Interpretim Tjetër

Një tjetër mundësi është se ky rrëfim njofton për ngjarjet që do të ndodhin në të ardhmen.

Në praninë e Allahut, e gjithë koha është një. E ardhmja, e kaluara dhe e tashmja përjetohen përnjëherë. Në disa ajete, ngjarjet e Ditës së Gjykimit në Xhehenem rrëfehen sikurse ato të kishin ndodhur tashmë. Ajetet në vazhdim janë një shembull i kësaj metode.

Kur do t’i fryhet Surit, do të vdesin të gjithë ata që gjenden në qiej dhe në Tokë, përveç atyre që do Allahu; pastaj do të fryhet për të dytën herë në Sur dhe ata përnjëherë do të ngjallen e do të presin. Dhe Toka do të shndrisë me dritën e Zotit të vet dhe do të vendoset Libri (i veprave). Pastaj do të sillen profetët dhe dëshmitarët e ata do të gjykohen me drejtësi, e nuk do t’u bëhet asnjë padrejtësi. (Sure Zumer: 68-69)

satellite, Golden Age

By means of satellite technology, it is possi- ble to take detailed pictures of the Earth and especially intelli- gence satellites are capable of "watching" every country closely.

Ngjarjet e rrëfyera në këtë ajet tregohen sikurse ato të kishin ndodhur tashmë, edhe pse për ne, ato janë ngjarje të ardhme që akoma duhet të ndodhin. Prandaj, është e mundshme se rrëfimi i Dhulkarnejnit (as) është nga e ardhmja, që ne na është rrëfyer në kohën e shkuar.

Ajeti i tetëdhjetë e katërt thotë: '...Ne i dhamë atij mjete e rrugë për të arritur çdo gjë.' Kjo mund të sugjeroj se Dhulkarnejni (as) do të sundojë botën në të ardhmen.

Në botën e sotme, një udhëheqës apo një komb që ka autoritet suprem mbi botën duhet të ketë si teknologji komunikimi ashtu edhe fuqi konvencionale. Pasi që një udhëheqës nuk mund t’i kontrolloj të gjitha ato personalisht, mund të pandehim se ai do të qëndrojë në një kryeqytet dhe të kontrolloj rajonet tjera përmes satelitëve dhe mjeteve të tjera të komunikimit. Siç shprehet ajeti i nëntëdhjetë e pestë: Ai tha: “Ajo të cilën ma ka mundësuar Zoti im, është më e mirë (nga pagesa juaj)...” është e mundshme që Dhulkarnejni (as) kishte një fuqi tashmë të përforcuar. Nëse i hedhim një vështrim rrëfimit nga kjo perspektivë, e kuptojmë se secili varg do të mund të bartte një mesazh tjetër. Për shembull, Dhulkarnejni (as) së pari shkoi në Perëndim, pastaj në Lindje, dhe pastaj u kthye përsëri. Këto vargje mund të nënkuptojnë se ai komunikon me rajone të ndryshme duke ndërruar kanalet që transmetohen nga satelitët. Vargjet vazhdimisht flasin për ‘zbulimin’. Dhulkarnejni (as) ‘gjeti’ një popull pranë një ‘burimi’, të cilin ai ‘e gjeti’ në Lindje, të cilët nuk kuptonin. Këto veprime të ‘zbulimit’ ndodhin përmes kërkimit dhe ky mund të jetë një zbulim i bazuar në kërkimin e kanaleve satelitore.

Këto ajete thonë se popujt e Lindjes nuk kishin strehim prej diellit. Po ta marrim parasysh këtë informacion në dritën e teknologjisë së komunikimit, ka dy porosi të mundshme këtu. Dhulkarnejni (as) do të mund të ishte duke vëzhguar apo duke mbledhur informacion zbulimi përmes satelitit nga këto rajone (Allahu e di më së miri). Apo ato mund të nënkuptojnë teknologjinë me rreze infra të kuqe, e cila përdoret në shumë fusha sot. Kamerat me rreze infra të kuqe përdoren në medicinë, patologji kriminalistike, meteorologji, kriminalistikë, informacion zbulimi, industri dhe fusha të tjera. Kamera të tilla munden po ashtu të vëzhgojnë trupin e njeriut në hollësi.

Nëse Dhulkarnejni (as) i drejtohej një kombi, ai këtë mund ta bënte përmes satelitit dhe transmetimeve televizive. Kjo do t’i mundësonte atij të mësonte për nevojat dhe ankesat e njerëzve, pavarësisht nga ajo se ku jetonin ata dhe pastaj t’i vendoste ato rajone nën kontrollin e tij në përputhje me rrethanat.

Degjenerimi i Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve ka mundësi të ketë qenë një akt klasik i terrorit apo anarkisë ose madje të bëhej përmes transmetimit. Për shembull, ka mundësi që ata të kenë ndërprerë transmetimet tjera për të transmetuar idetë e tyre të degjeneruara. Ka mundësi që Dhulkarnejni (as) të ketë ndërprerë këtë transmetim dhe në këtë mënyrë edhe këtë degjenerim. Për shembull, ka mundësi që ai të ketë përdorur bakrin dhe hekurin që përmendet në këtë ajet për të krijuar një fushë elektromagnetike dhe të pengonte transmetimet në radio dhe TV. Transformatorët, të cilët janë të ndërtuar nga teli prej bakri i mbështjellur rreth një bërthame hekuri, janë njëra prej burimeve të fushave elektromagnetike. Një fushë e fuqishme elektromagnetike mund të ndërpres transmetimet në radio dhe TV.

infrared, Golden Age

By means of infrared technology, all kinds of criminal tools can be detected easily and crimes committed in the dark can be seen in detail as the pic- tures show. Important advancements have also been made in the diagnosis of illnesses.

Një tjetër mundësi është se këtu nënkuptohet një satelit vigan shoqëror. Arsyeja që ai është aq i madh mund të ketë qenë për të mundur sistemin pengues global të Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve. Sipërfaqet e këtyre pjatave zakonisht janë të ndërtuara nga alumini më i lirë dhe më i lehtë, i cili nuk është material ideal sa i përket efektshmërisë. Bakri është përçues shumë më i mirë dhe mund të jetë parapëlqyer për këtë arsye. Megjithatë, mbulimi i një pjate të tillë vigane me tabak bakri nuk është i arsyeshëm. Në anën tjetër, veshja e pjatës me bakër të shkrirë do t’i jepte asaj sipërfaqen më të lëmuar dhe do të jepte efektshmërinë më të lartë të mundshme.

Muri apo barriera e krijuar nga ana e transmetimeve konkurrente ose përmes krijimit të një fushe magnetike mund të quhet një ‘barrierë e padukshme’. Disa dijetarë e lexojnë fjalën saddain në ajetin e nëntëdhjetë e tretë si suddain dhe sadd në ajetin vijues si sudd. Në rastin e parë, kuptimi do të ishte një ‘barrierë e dukshme’; në të dytin, ajo ka kuptimin e një ‘barriere të padukshme’ (Allahu e di më së miri).

television, Golden Age

'Kështu, ata (Jexhuxhët dhe Mexhuxhët) nuk mundën që ta kapërcenin pendën dhe as nuk mundën që të hapnin vrimë në të,' siç thotë ajeti i nëntëdhjetë e tretë, mund t’i referohet kësaj, sepse Jexhuxhët dhe Mexhuxhët përpiqen që të kalojnë apo të çajnë këtë transmetim të transmetuesit. Është me rëndësi se shprehja e tanishme që përdoret për stacionet pirate që transmetojnë përmes ndërhyrjes në një transmetim tjetër është ‘çarje e transmetimit’.

television, Golden Age

Nëse e marrim parasysh shprehjen ‘mezi në gjendje të kuptoj të folurit’ në këtë aspekt mund të nënkuptoj se ky transmetim satelitor nganjëherë nuk kuptohet nga një numër njerëzish. Kur të pengohet transmetimi, njerëzit nuk mund ta kuptojnë; por kur të rikthehet transmetimi normal, ata fillojnë të kuptojnë (Allahu e di më së miri).

Shprehja ‘burim i turbullt’ në ajetin e tetëdhjetë e katërt është po ashtu interesante, sepse pamja e perëndimit të diellit në ekranin e TV-së është sikurse dielli të perëndoj në një burim. Ngjyrat në ekran ndryshojnë duke perënduar dielli në largësi mbi det dhe kjo paraqitet me një ngjyrë më të hirtë në ekran. Pra, për atë që është duke e vështruar atë, do t’i duket sikurse dielli po perëndon në një burim të turbullt. Shprehja aynin hami'ah, e përbërë prej 'ayn (burim) dhe hami'ah (i turbullt) do të mund t’i referohej kësaj pamje të paqartë.

Po ashtu, kontakti i tij me Lindjen dhe Perëndimin do të mund të tregonte se ai është në kontakt me pjesë të ndryshme të globit. Ndërsa dielli agon mbi një pjesë të tokës, perëndon në pjesën tjetër.

Vlerat Numerıke (Abjad) Në Dısa Ajete Në Suren Kehf I Referohen Një Kohe Shumë Të Afërt Me Kohën Tonë

Ne i forcuam zemrat e tyre... (Sure Kehf: 14)

1400 A.H. (Anno Hixhri, kalendari Islamik) ose
1979 A.D. (Anno Domini, 'në vitin e Zotit tonë,' të Krishterët' kalendari Gregorian)

Ai tha: “Ajo të cilën ma ka mundësuar Zoti im, është më e mirë (nga pagesa juaj)...” (Sure Kehf: 95)

1409 A.H., ose 1988 A.D. (Pa shaddah)

Ne i dhamë atij mundësi në Tokë... (Sure Kehf: 84)

1440 A.H., ose 2019 A.D. (Pa shaddah)

Një shenjë që i referohet fillimit të shekullit të pesëmbëdhjetë Islamik dhe fundit të shekullit njëzet dhe fillimit të shekullit njëzet e një të Krishterë është numri 1980, i cili është fituar duke shumëzuar numrin e ajeteve të Sures Kehf me renditjen e saj numerike në Kur’an.

Surja 18: Surja Kehf (përmban 110 ajete) 18 x 110 = 1980.

Bediuzman Said Nursi gjithashtu shpesh thoshte se kjo kohë ishte fillimi i Fundit të Kohës. Ai thotë, për shembull:

Kështu, njerëzit e padrejtë të cilët nuk e dinë këtë të vërtetë thonë: ‘Pse Shokët e Profetit me zemrat e tyre vigjilente dhe shikimin e tyre të mprehtë, të cilëve u ishin mësuar të gjitha hollësitë e ahiretit, mendojnë që një e vërtetë që do të ndodhte një mijë e katërqind vjet më vonë të jetë e afërme me shekullin e tyre, sikur idetë e tyre të kishin devijuar për një mijë vjet nga e vërteta?’10

Bediuzzaman Said Nursi, duke thënë ‘1400 vjet më pas’ Shokët e Profetit iu referuan viteve të 1980-ta si fundit të kohës. Këtu është me rëndësi të përmendim që ai tha 1400, jo 1373, 1378 dhe jo 1398. Me fjalë të tjera, shekulli i pesëmbëdhjetë Islamik.

Surja Kehf përmban lajme shumë të mira për Muslimanët. Ky lajm, siç zbuloi Profeti jonë (saas), është periudha e bekuar që po afron e Fundit të Kohës. Nëse Surja Kehf vështrohet nga kjo perspektivë, ajo bën fjalë për fazat e ndryshme, fillimin, zhvillimin dhe përfundimin e Islamit në Fundin e Kohës, duke arritur kulmin me sundimin e Islamit dhe duke përfunduar me ardhjen e Isait (as).

 

Shënimet

10. Bediuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Collection, The Words, 'The Twenty-fourth Word: Third Branch

5 / total 7
Ju mund të lexoni librin e Fundi i Botës dhe Mehdiu Harun Jahja-s në internet, ta shpërndani atë në rrjetet shoqërore siç janë Facebooku dhe Twitter, mund ta shkarkoni atë në kompjuterin tuaj, ta përdorni atë në detyrat e shtëpisë tuaj apo punimet shkencore, dhe mund ta botoni, kopjoni ose riprodhoni atë në ueb faqet ose bllogjet tuaja pa i paguar ndonjë tarifë autorit, për aq kohë sa ju e njihni apo e vendosni këtë faqe apo sait si referencë.
Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."