< <
3 / total: 7

Fundi i Botës Dhe Shfaqja e Mehdiut

landscape

Disa shpjegime të rëndësishme lidhur me Fundin e Kohës janë si vijon: Gjatë kaosit të tmerrshëm të kohëve të fundit, Allahu do të përdor një rob që ka moral të lartë të njohur si Mehdiu (udhëzim në të vërtetën), për t’i bërë thirrje njerëzimit për t’u kthyer në rrugën e drejtë. Detyra e parë e Mehdiut do të jetë të nis një luftë idesh brenda botës Islamike dhe t’i kthejë ata Muslimanë të cilët janë larguar nga baza e vërtetë e Islamit në besimin dhe normat e vërteta morale. Në këtë pikë, Mehdiu ka tri detyra themelore:

1. Rrënimin e të gjitha sistemeve filozofike që e mohojnë Ekzistencën e Allahut dhe që e përkrahin ateizmin.

2. Luftimin e besëtytnive duke e liruar Islamin nga zgjedha e atyre individëve hipokrit të cilët e kanë shtrembëruar atë dhe pastaj duke zbuluar dhe zbatuar normat e vërteta morale Islamike duke u bazuar në rregullat e Kur’anit.

3. Forcimin e tërë botës Islamike, si në aspektin politik ashtu edhe në atë shoqëror, dhe pastaj realizimin e paqes, sigurisë dhe mirëqenies përveç zgjidhjes së problemeve të shoqërisë.

Sipas shumë haditheve, Profeti Isa (as) do të kthehet në Tokë në të njëjtën kohë, dhe do t’i thërras të gjithë të Krishterët dhe Hebrenjtë, në veçanti, t’i braktisin besëtytnitë e tyre të tanishme dhe të jetojnë në pajtim me Kur’anin. Pasi që të Krishterët do ta dëgjojnë atë, bota Islamike dhe ajo e Krishterë do të bashkohen në një besim dhe bota do ta përjetoj atë periudhë të paqes, sigurisë, lumturisë dhe mirëqenies së madhe të njohur si Epoka e Artë.

Shenjat E Shfaqjes Së Mehdiut

Korrupsioni Që Përhapet

Charles Darwin

Charles Darwin

Ndërsa një mjedis i degjeneruar krijon mundësinë që besimtarët me besim të fortë të shtojnë besimin dhe durimin e tyre dhe shpërblimet e tyre në Ahiret, ata me besim të dobët dhe sipërfaqësor i shpie drejt humbjes apo dobësimit të mëtejmë të besimit të tyre. Mehdiu do të vjen kur mjedisi ekzistues i degjeneruar të jetë tejet i vështirë dhe i ashpër.

Mehdiu, njëri prej fëmijëve të mi, do të vjen në jetë, me mirësinë e Allahut, me afrimin e Ditës së Gjykimit dhe dobësimin e zemrave të besimtarëve për shkak të vdekjes, urisë dhe zhdukjes së sunetit dhe shfaqjes së risive dhe humbjes së mjeteve me të cilat të urdhërohet e drejta dhe të ndalohet e gabuara. Drejtësia dhe mbarësia e tij do t’i qetësojnë zemrat e besimtarëve dhe miqësia dhe dashuria do të vendosen midis kombeve jo-arabe dhe arabe. (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi `Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, f. 66)

Trazirat, korrupsioni dhe frika do të shfaqen në Perëndim... Korrupsioni do të përhapet me shpejtësi. (Mukhtasar Tazkirah Qurtubi)

Në shesh do të dal një korrupsion i tillë, nga i cili askush nuk do të jetë në gjendje të mbrohet dhe do të përhapet menjëherë në çdo drejtim. Kjo situatë do të vazhdojë derisa të vjen një njeri dhe të thotë: ‘O njerëz, që tani e tutje udhëheqësi juaj është Mehdiu.’ (Ibn Hajar Haytahami, Al-Qaul al-Mukhtasar fi'alamat al-Mahdi al-Muntazar, f. 23)

household

Household

Këto hadithe flasin për një korrupsion që do të prek secilin dhe do të përhapet me shpejtësi. Me fjalë të tjera, një lloj i caktuar i korrupsionit që njihet nga çdokush dhe që kundërshton fenë dhe Allahun do të ketë në shënjestër besimin e njerëzve. Sot, filozofia materialiste është rryma më e madhe dhe më gjithëpërfshirëse e sajuar për të mohuar Qenien e Allahut dhe krijimin. Teoria që qëndron në themelin e kësaj filozofie është ‘teoria e evolucionit,’ e cila i jap asaj një bazë të vet-shpallur ‘shkencore’. Edhe pse ajo nuk mbështetet në asnjë dëshmi shkencore dhe të arsyeshme, qarqe të caktuara materialiste anembanë botës vazhdojnë të punojnë për njohjen e saj duke përdorur metoda të shoqëruara me propagandë të fuqishme, mashtrim dhe madje edhe falsifikim.

Sot, pasi që kjo teori ka depërtuar gati në çdo shtëpi me ndihmën si të shtypit ashtu edhe të televizionit, gati çdokush në botën Muslimane dhe gjithandej ka dëgjuar për të. Kjo teori së pari paraqitet si fakt kur njerëzit janë fëmijë me anë të gënjeshtrave dhe mashtrimeve të panumërta. Duke u plakur, ata vazhdojnë të jenë të larguar nga udha e drejtë nga një marrëzi e tillë qesharake që pretendon se ata, dhe njerëzimi, si tërësi, u krijuan thjeshtë si rezultat i rastësive dhe se ata kanë prejardhje nga majmunët. Rinisë së të gjitha moshave i shpërlahet truri në çdo fazë të arsimimit të tyre me anë të gënjeshtrave të evolucionistëve.

Këtu vlen të përmendet një gjë. Ashtu sikurse kishte tërhequr vëmendjen Profeti ynë (saas) në njërin prej haditheve të tij, përhapja globale e korrupsionit dhe shtrirja e shpejtë e tij mund të materializohen vetëm kur të jenë të disponueshme mjete të përshtatshme teknologjike, sikurse janë sot (p.sh. shtypi, botimet, transmetimet, interneti dhe mjetet satelitore të komunikimit). Pasi që në të kaluarën nuk ka ekzistuar teknologjia përkatëse, korrupsioni nuk ka pasur mundësi të përhapet në mbarë botën. Si rezultat i kësaj, në të kaluarën nuk është parë asnjë korrupsion tjetër që i ka shpallur luftë Ekzistencës së Allahut, krijimit dhe fesë. Të gjitha këto janë prej shenjave të rëndësishme që tregojnë se ardhja e Mehdiut përkon me kohën e tanishme.

Lejimi I Ndalesave Fetare

Mënyra e jetesës që mbizotëron në kohën tonë, e cila është përhapur aq shumë në disa dekada të fundit dhe që nuk bën dallim në mes të asaj çka ndalon dhe lejon feja, ndërsa toleron të gjitha llojet e shthurjes, pasqyron mjedisin e përshkruar në këto hadithe. Disa hadithe përshkruajnë këtë mjedis të zymtë, shenjën paralajmëruese të shfaqjes së Mehdiut, si vijon:

Mehdiu nuk do të paraqitet veç nëse mosbesimi nuk përhapet gjithandej dhe nuk bëhet botërisht. Ajo që do të sundojë në kohë të tilla është mosbesimi... Domethënë fuqia e tij. (Mektubat-i Rabbani, 2:259)

Mehdiu do të paraqitet pas shembullit të një korrupsioni aq të ulët (fitne) përmes të cilit të gjitha ndalesat do të konsiderohen si të ligjshme. (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qaul al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, f. 23)

Lufta Iran-Irak

Iran-Iraq War

Hadithi në vazhdim zbulon një luftë të rëndësishme që do të ndodhë në Fundin e Kohës:

Do të ketë tronditje në muajin Sheval (muajin e dhjetë Islamik), diskutime për luftë në muajin Dhul-Kade (muajin e njëmbëdhjetë Islamik) dhe shpërthim lufte në muajin Dhul-Hixhe (muajin e dymbëdhjetë). (Muhammad ibn ‘Abd al-Rasul Barzanji , Al-Isha‘ah li-ashrat al-sa‘ah, f. 166)

Tre muajt të cilët përmenden në këtë hadith përkojnë me muajt gjatë të cilëve u zhvillua lufta Iran-Irak. Kryengritja e parë kundër Shahut ndodhi më datën 5 Sheval 1398 (8 Shtator 1976), siç tregohet në këtë hadith dhe një luftë e intensitetit të lartë plasi në mes të Iranit dhe Irakut në Dhul-Hixhe 1400 (Tetor 1980).

Një tjetër hadith përshkruan hollësitë e kësaj lufte si vijon:

Një komb/fis do të vijë nga drejtimi i Persisë, duke thënë: ‘Ju Arab! Keni qenë shumë të përkushtuar! Nëse nuk ju jepni atyre të drejtat që u takojnë, askush s’do të bëjë aleancë me ju... Duhet tu jepen atyre një ditë dhe juve ditën tjetër dhe premtimet e ndërsjella duhet të mbahen...’ Ata do të ngjiten në Mutek; Muslimanët do të zbresin në rrafshinë... Mushrikët (idhujtarët) do të qëndrojnë atje në breg të një lumi të zi (Rakabeh) në anën tjetër. Do të ketë luftë midis tyre. Allahu do t’i privojë të dy ushtritë nga fitorja... (Muhammad ibn 'Abd al-Rasul Barzanji, Al-Isha'ah li-ashrat al-sa'ah, f. 179)

- Ata që vijnë nga drejtimi i Persisë: ata që vijnë nga ana e Iranit

- Persia: Irani, Iranian

- Që zbresin në rrafshinë: Rrafshinë, Rrafshina Iraniane

- Mutek: Emri i një mali në këtë rajon

- Rakabeh: Rajoni ku janë të përqendruara puset e naftës

Ky hadith mund të na tërheq vëmendjen ndaj shpërthimit të një konflikti racor që do të bënte që të dyja palët të zbresin në këtë rrafshinë (Rrafshina Iraniane) dhe të nisin një luftë. Veç kësaj, siç shkruan në këtë hadith, lufta Iran-Irak zgjati 8 vite dhe, përkundër mijëra viktimave, asnjëra palë nuk mundi të arrinte fitore apo epërsi bindëse.

Pushtimi I Afganistanit

massacre in Afghanistan, Golden Age

Mjerë Talikani i shkretë (një rajon në Afganistan) që në atë vend gjinden thesaret e Allahut, por ato nuk janë prej ari dhe argjendi. (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, p. 59)

Këtu ka një indikacion se Afganistani do të pushtohet gjatë Ditëve të Fundit. Pushtimi rus i Afganistanit ndodhi në vitin 1979 (viti 1400 sipas kalendarit Islamik).

Pos kësaj, ky hadith tërheq vëmendjen ndaj pasurive materiale të Afganistanit. Sot, rezerva të mëdha të naftës, rezerva hekuri dhe miniera qymyri që ende nuk janë shfrytëzuar në aspektin komercial janë zbuluar atje.

Ndalimi I Rrjedhës Së Lumit Eufrat

Euphrates river, Golden Age

Ndalimi dhe pengimi i rrjedhës së lumit Eufrat është një shenjë e shfaqjes së Mehdiut.

Së shpejti lumi Eufrat do të zbulojë një thesar (kodër) prej ari, kështu që kushdo që të jetë i pranishëm në atë kohë nuk duhet të marr asgjë prej tij. (Buhariu)

Ai (Eufrati) do të zbulojë një kodër me ari (nën të). (Ebu Davudi)

Shumë libra të respektuar të haditheve përmendin të dyja këto ngjarje. Al-Sujuti përmend këtë hadith si ‘ndalimi i ujit.’ Vërtetë, Penda e Kebanit ka ndalur rrjedhën e Lumit Eufrat.

Toka përreth saj është bërë shumë e vlefshme sikurse ari për arsye të ndryshme, siç është prodhimi i elektricitetit dhe pjelloria e lartë e tokës përmes lehtësive për ujitje dhe transport të cilat i ka mundësuar Penda e Kebanit.

Penda e Kebanit dhe ndërtimet tjera mbi Lumin Eufrat i ngjasojnë një kodre prej betoni dhe një pasuri po aq e vlefshme sa ari rrjedh prej saj. Prandaj, penda merr karakteristikat e ‘kodrës prej ari.’ (Allahu e di më së miri).

Eklipsi I Hënës Dhe Diellit Në Ramazan

eclipse, Golden Age

Ka dy shenja për Mehdiun... E para është eklipsi hënor në natën e parë të Ramazanit dhe e dyta është eklipsi diellor në mes të këtij muaji. (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qaul al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, f. 47)

eclipse, Golden age

A picture of the 1981 eclipse carried by Sky Telescope magazine in its July 1999 edition.

Do të ketë dy eklipse diellore në Ramazan para ardhjes së Mehdiut. (Mukhtasar Tazkirah Qurtubi)

... Eklipsi diellor në mes të Ramazanit dhe eklipsi hënor në fund... (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, p. 37)

Më është komunikuar se para se të shfaqet Mehdiu hëna do të errësohet dy herë në Ramazan. (Transmetuar nga Abu Nu'aym in al-Fitan)

Gjëja më mahnitëse këtu është se gjatë një muaji (Ramazan) ndodhin dy eklipse diellore si edhe dy eklipse hënore.

Po të ekzaminohen me kujdes këto ngjarje, dalin në shesh disa dallime. Gjëja më e mirë për të bërë në një situatë të tillë është të gjenden pikat e pajtimit. Tezat janë si vijon: Do të ketë eklipse diellore dhe hënore gjatë Ramazanit, këto do të kenë një distancë kohore prej 14-15 ditësh ndërmjet tyre dhe eklipset do të përsëriten dy herë.

eclipse, Golden age

Në pajtim me këto kalkulime, ka pasur një eklips hënor në vitin 1981 (1401 Hixhri) në ditën e 15-të të Ramazanit dhe një eklips hënor në ditën e 29-të të këtij muaji. Në vitin 1982 (1402 Hixhri) ka ndodhur një eklips “i dytë” hënor në ditën e 14-të të Ramazanit dhe një eklips diellor në ditën e 28-të të këtij muaji.

Është posaqërisht e rëndësishme se në këtë rast të veçantë, kishte një eklips të plotë hënor në mes të muajit Ramazan, një profeci më se e habitshme.

Ndodhia e këtyre ngjarjeve gjatë periudhës së njëjtë kohore që përkon me shenjat e shfaqjes së Mehdiut dhe përsëritja e tyre e mrekullueshme në fillim të shekullit të katërmbëdhjetë Islamik për dy vite me radhë (1401-02) mundëson që këto dy ngjarje të jenë shenjat e profetizuara nga këto hadithe.

Për më tepër, një eklips mahnitshëm i ngjashëm ndodhi në vitet 2002 dhe 2003.

Data Aktuale E Eklipsit

Eklipsi hënor 20 Nëntor 2002

1423 sipas kalendarit Hixhri (në mes të muajit Ramazan)

15 ditë më vonë

Eklipsi diellor 4 Dhjetor 2002

1423 sipas kalendarit Hixhri (në fund të muajit Ramazan)

Eklipsi hënor 9 Nëntor 2003

1424 sipas kalendarit Hixhri (në mes të muajit Ramazan)

15 ditë më vonë

Eklipsi diellor 23 Nëntor 2003

1424 sipas kalendarit Hixhri (në fund të muajit Ramazan)

SHFAQJA E NJË KOMETE

halley, Golden age

On March 6, the Soviet Vega-1 spacecraft flew within 5,500 miles of Halley's comet, sending back the first pictures of the comet's icy core.

Një yll me bisht të ndritshëm do të ngrihet nga Lindja para se të paraqitet Mehdiu. (Muhammad ibn ‘Abd al-Rasul Barzanji, Al-Isha‘ah li-ashrat al-sa‘ah, f. 200)

Një kometë do të shfaqet në Lindje, duke lëshuar dritë para se të vjen ai. (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qaël al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, f. 53)

Ngritja e atij ylli do të ndodhë pas eklipsit të Diellit dhe Hënës. (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, f. 32)

Siç përmendet në këto hadithe:

Në vitin 1986 (1406 Hixhri), kometa e Halejit kaloi pranë Tokës. Kometa është një yll i ndritshëm, që shkëlqen që udhëton nga Lindja në Perëndim. Kjo ndodhi pas eklipseve hënore dhe diellore të vitit 1981 dhe 1982 (1401-1402 Hixhri).

Përputhja e shfaqjes së këtij ylli me shenjat tjera të paraqitjes së Mehdiut tregon se kometa e Halejit është ylli për të cilin bëhet fjalë në këtë hadith.

Sulmi I Qabes Dhe Gjakderdhja Pasuese

Njerëzit do të kryejnë haxhin së bashku dhe do të mblidhen pa Imam. Haxhilerët do të plaçkiten dhe do të ketë përleshje në Mina ku shumë do të vriten dhe gjaku do të rrjedhë derisa të arrijë Xhamra al-‘Akaben (Jamra: një shtyllë guri, e cila simbolizon Shejtanin, që gjuhet me gurë gjatë haxhillëkut.) (Transmetuar nga 'Amr ibn Shu'ayb, al-Hakim and Nu'aym ibn Hammad)

Njerëzit bëjnë haxhin pa një imam që t’i udhëheq ata. Luftëra të rrepta shpërthejnë kur ata zbresin në Mina dhe ata lidhen sikurse lidhen qentë dhe fiset sulmojnë njëra tjetrën. Ky luftim është aq i përhapur sa që këmbët mbulohen në lumenj gjaku. (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, f. 35)

Shprehja ‘viti në të cilin do të paraqitet ai’ tërheq vëmendjen ndaj një masakre që do të ndodhë në kohën e shfaqjes së Mehdiut. Në vitin 1979, një masakër shumë e ngjashme me këtë ndodhi gjatë sulmit të Qabes, i cili ndodhi gjatë muajit të haxhillëkut. Është shumë interesante se ky sulm ndodhi mu në fillim të periudhës gjatë së cilës u shfaqën shenjat e ardhjes së Mehdiut, domethënë, në ditën e parë të vitit Islamik 1400 (21 Nëntor 1979).

mecca, Golden age

In 1979, there was a massacre in an attack on the Kaaba during the hajj pilgrim- age, just as had been revealed in a hadith. This bloody attack on the Kaaba took place on Muharram 1, 1400, (November 21, 1979), in other words on the first day of Hijri 1400, at the beginning of the period when signs of the final times began to follow one another.

Këto hadithe përmendin po ashtu gjakderdhje dhe masakra. Vrasja e 30 njerëzve gjatë përleshjeve në mes të ushtarëve Saudit dhe militantëve që sulmuan gjatë këtij sulmi vërteton pjesën tjetër të këtij hadithi.

Shtatë vjet më vonë, ndodhi një incident edhe më i përgjakshëm gjatë haxhillëkut. Në këtë incident, 402 haxhilerë që demonstronin u vranë dhe u derdh shumë gjak. Si ushtarët Saudit ashtu edhe haxhilerët Iranian bënë gjynahe të mëdha, ngase vranë njëri tjetrin. Këto incidente të përgjakshme kanë ngjashmëri të madhe me atmosferën e përshkruar në këtë hadith.

Vijnë klithmat e luftës në (muajin) Sheval me shpërthimin e luftës, masakrës dhe kasaphanës në (muajin) Dhul-Hixhe. Haxhilerët plaçkiten në këtë muaj, rrugët nuk mund të kalohen për shkak të gjakderdhjes dhe shkelen ndalesat fetare. Gjynahe të mëdha bëhen afër Shtëpisë Madhështore (Qabes). (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, f. 37)

Ky hadith na tërheq vëmendjen ndaj incidenteve që do të ndodhin afër Qabes. Incidentet gjatë vitit 1407 ndodhin në të vërtetë afër Qabes dhe jo brenda saj, ndryshe nga ngjarja e vitit 1400. Të dyja incidentet ndodhën pikërisht ashtu si tregojnë këto hadithe se do të ndodhnin.

Pamja E Një Flake Në Lindje

kuwait, Golden age

In July 1991, Iraq invaded Kuwait, and as a result of the burning of the Kuwaiti oil wells Kuwait, and the Persian Gulf were engulfed in flames.

Në pjesën e tij për shenjat e paraqitjes së Mehdiut, libri Ikdiddurer thotë: “Shfaqja e një flake të madhe e cila shihet në qiell në Lindje për tri net. Pamja e një skuqje të jashtëzakonshme, jo aq e kuqe sa ngjyra e rëndomtë e agimit dhe përhapja e saj mbi horizont.” (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, f. 32)

Betohem se një zjarr do t’ju gëlltit. Ai zjarr tani është në gjendje të shuar në luginën e quajtur Berehut. Ajo flakë i gëlltit njerëzit me një dhimbje të tmerrshme brenda saj, djeg dhe shkatërron njerëzit dhe pasuritë dhe përhapet në mbarë botën duke fluturuar si një re me ndihmën e erërave. Nxehtësia e saj natën është shumë më e madhe se temperatura e saj gjatë ditës. Duke shkuar aq thellë sa qendra e Tokës nga kokat e njerëzve, ajo flakë bëhet një zhurmë e llahtarshme mu sikurse vetëtima në mes të tokës dhe qiellit, ka rrëfyer ai. (Mukhtasar Tazkirah Qurtubi)

Një shpjegim i shkurtër për këtë flakë, një shenjë e arritjes së Mehdiut, është si vijon:

Në Korrik të vitit 1991, pas pushtimit të Kuvajtit nga ana e Irakut, një zjarr i madh u përhap në mbarë Kuvajtin dhe Gjirin Persik pasi që Irakianët u vunë zjarrin puseve të naftës të Kuvajtit.

Veç kësaj, pjesa e parë e këtij hadithi thotë se zjarri ‘është në gjendje të shuar.’ Duke qenë se ky zjarr është pasojë e djegies së një materie ndezëse, ajo që pret në gjendje të shuar nuk është zjarri por vet lënda që digjet nga zjarri.

Në këtë kontekst, kjo mund të nënkuptoj naftën e nëndheshme. Berehut është emri i një pusi – një pusi nafte. Kur të vjen koha, nafta e nxjerrë nga këto puse do të bëhet një zjarr i gatshëm për tu djegur.

eclipse, Golden age

This portent from the Sun may be the great explosion that took place in the twentieth cen- tury. On the left of the picture above is an image of the Sun taken in 1996. The image on the right was taken in 2000, and shows its latest appearance, after the explosion.

Një Shenjë Që Shfaqet Në Diell

Ai (Mehdiu) nuk do të vjen veç nëse shfaqet një shenjë në diell. (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qaël al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, f. 47)

Mehdiu nuk do të paraqitet veç nëse dielli lind si një shenjë. (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, f. 33)

Shpërthimet e mëdha të vëzhguara në Diell gjatë shekullit njëzet mund po ashtu të jenë kjo shenjë.

Gjithashtu, eklipsi diellor i 11 Gushtit 1999 ishte i fundit i këtij shekulli. Ishte hera e parë që aq shumë njerëz ishin në gjendje ta vështrojnë dhe studiojnë një eklips aq gjatë.

Rindërtimi I Vendbanimeve Të Rrënuara

Rindërtimi i vendeve të rrënuara në botë dhe rrënimi i vendeve të ndërtuara janë shenja dhe paralajmërime të Fundit të botës. (E pranuar)

Hadithe Të Ndryshme Zbulojnë Se Kur’ani I Referohet Mehdiut

Mehdiu do ta sundojë Tokën, mu sikurse DhulKarnejni dhe Sulejmani. (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qaël al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, f. 29)

Shokët e Shpellës (Ahl al-Kahf) do të jenë ndihmuesit e Mehdiut. (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, f. 59)

Numri i ndihmuesve të Mehdiut do të jetë aq i madh sa i atyre të cilët kaluan lumin me Talutin. (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, f. 57)

view, Golden age

"... Pra, ata të cilët e besojnë atë, e ndërojnë dhe e ndihmonë, veprojnë me dritën që iu zbrit me të, të tillët janë të shpëtuarit." (Sure Araf: 157)

 

3 / total 7
Ju mund të lexoni librin e Fundi i Botës dhe Mehdiu Harun Jahja-s në internet, ta shpërndani atë në rrjetet shoqërore siç janë Facebooku dhe Twitter, mund ta shkarkoni atë në kompjuterin tuaj, ta përdorni atë në detyrat e shtëpisë tuaj apo punimet shkencore, dhe mund ta botoni, kopjoni ose riprodhoni atë në ueb faqet ose bllogjet tuaja pa i paguar ndonjë tarifë autorit, për aq kohë sa ju e njihni apo e vendosni këtë faqe apo sait si referencë.
Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.