Mrekullitë e Profetit(paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të) - 1Të dërguarit u dërguan si një bekim i madh për popujt e tyre i thirrën njerëzit në rrugën e drejtë dhe i thirrnin njerëzit të dilnin  nga errësira në dritë.Ata predikuan ligjet e Zotit tonë, Ai që krijoi të gjithë universin nga asgjëja.

Zoti ynë i dha mrekulli disa profetëve, nganjëherë për t'i mbrojtur ata nga kurthet e mohuesve dhe idhujtarëve, dhe nganjëherë si një mjet për njerëzit që të hyjnë në besim.Për shembull, kurthet e mohuesve të cilët dëshironin të hidhnin Profetit Ibrahim (as) në flakë janë neutralizuar nga urdhëri i Alluhet që zjarri të ishte i ftohtë.Shkopi i mbajtur në duart e Profetit Musa (as) u kthye në një gjarpër  që gëlltiste atë që  magjistarët e Faraonit kishin prodhuar dhe pastaj rifitoi pamjen e tij të mëparshme.Profetit Musa (paqja qoftë mbi të) gjithashtu goditi në Detin e Kuq me shkopin e tij dhe deti u nda, njerëzit e Izraelit i shpëtuan persekutimit të Faraonit duke kaluar në anën tjetër të detit.Me lejen e All-llahut, Profeti Jezus (as)i rikthente  në jetë njerëzit e vdekur dhe shëronte të sëmurët duke i prekur ato.Shumë mrekulli të tjera janë shpallur edhe në ajetet e Kur'anit.Këto mrekulli, një bekim i madh nga Zoti ynë, kishin një ndikim të madh tek njerëzit.Ata më tej rritën entuziazmin e besimtarëve dhe gjithashtu u bënë shkak që një numër i madh njerëzish të besonin.Profeti ynë i dashur (paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të) të cilin All-llahu e ka bërë një model për të gjithë njerëzimin me virtytet e tij të larta dhe për çdo fjalë dhe vepër të tij, kreu  shumë mrekulli, me lejen e All-llahut, gjatë gjithë rrjedhës së jetës së tij.
 MREKULLITË E PROFETIT - 1Ajetet e Kur'anit dhe hadithit përmbajnë mrekulli të ndryshme të kryera nga Profeti ynë.Me lejen e All-llahut, dhe duke predikuar virtytet morale Islamike në mënyrën më të mirë të mundshme, ai ishte një mjet nëpërmjet të cilit një popull që të varroste të gjallë fëmijët e tyre u bë i mëshirshëm dhe i dhembshur ndaj të gjithëve. Përsëri, me anë të Profetit, një popull që dikur adhuronte idhujt të cilët i ndërtonin me duart e tyre besoi në një All-llah të vërtetë.Ajetet e Kuranit që ai predikoi si një udhëzues për shpëtimin e ngriti këtë beduin nga injoranca në nivelet më të larta të qytetërimit. Këto janë të gjitha mrekullitë të bëra nga All-llahu përmes Pejgamberit tonë.Mënyra se si Profeti  shpëtoi dhe asgjë e keqe nuk i ndodhi atij, edhe pse ai gjithmonë u luftua  për gjatë 23viteve  në një  luftë aktive nga ana e mohuesve më fanatikë e të mbushur me urrejtje, është një tjetër mrekulli.Mrekullitë e të dashurit Muhammed,Profetit tonë përfaqësojnë një përgëzimpër të gjithë muslimanët, bekim dhe ndihmë prej All-llahut. Këto mrekulli do të rrisin më tej besimin e atyre që tashmë besojnë dhe do t'i mbërthejnë fort pas Kur'anit Fisnik, Shkrimit Hyjnor që ju zbrit Profetit tonë nga Allahu.
Shpalljae zbritur në zemrën e Profetit

Prezantuesi:
Sipas burimeve islame dhe historike, Pejgamberin tonë Muhamed është nderuar me gradën e profetit në moshën e 40.Megjithatë, një numër i ngjarjeve të mrekullueshme kishte zënë vend para se Profetit t’i zbriste shpallja.Një nga këto mrekulli ishin ëndrrat e tij që dilnin të vërteta.Sipas transmetimeve, këto "ëndrrat e vërteta" zgjatën rreth gjashtë muaj.Dijetari i madh islamik Imam el-Buhariu i përshkruan këto ëndrra si vijon:Aisha transmeton: "Gjëja e parë me të cilën filloi shpallja për të Dërguarin e All-llahut ishin ëndrrat në gjumë. Ai kurrë nuk e pa një ëndërr, por se vetëm në agim. "(Buhariu)

Prezantuesi:

Mënyra se si ëndrrate  të dashurit tonë Muhamed dolën të vërteta gjatë gjashtë muajve para se ai të nderohej  me rangun e profetit është një nga dëshmitë se ai ka qenë i zgjedhur posaçërisht nga Allahu. Dijetarët islam e përshkruajnë këtë si parapërgatitje që All-llahu i bëri  Pejgamberit për detyrën e tij të madhe "në gjumin e tij." Pas këtyre vizioneve të  vërteta, dhe me shpalljen që i dërgoi  Allahu, Profeti u bë një udhërrëfyes për të gjithë njerëzimin.Në këto hadithe, na është thënë se kur Pejgamberi ishte 40 vjeç ai do të shkonte në shpellen Hira shpesh Ghar '(shpellën e Hira') ne  (Malin e  dritës), 12 kilometra nga Meka, dhe qëndronte aty vetëm.

Në muajin e Ramazanit të vitit të tretë të vetmisë së tij në shpellë, Allahu i dhuroi gradën e pegamberit Muhamedit.

Me lejen e All-llahut, engjëlli Xhibril iu shfaq Pejgamberit dhe i shpalli atij ajetet e Kur'anit.

Kjo ngjarje është përshkruar në Kuran:


(Sure esh-Shu'ara ', 192-194)26:192.    E edhe ai (Kur’ani) është shpallje (zbritje) e Zotit të botëve.

26:193.    Atë e solli shpirti besnik (Xhibrili).

 Në një ajet tjetër është zbuluar se All-llahu do t’ia mesonte  Pejgamberit Kur’anin  nga zemra:

"Ne do të bëjmë që ju talexoni në mënyrë që ju të mos harroni." (Sure el-A'la, 6)
Mënyrën se si ai mësoi të gjitha ajetet e Kur'anit është një nga mrekullitë q ë të Dërguarit ju dhurua   nga Zoti ynë.

Deri në vdekjen e tij, Profeti thirri njerëzit në rrugë  të All-llahut, me vendosmëri të madhe.Kur'ani Fisnik: Mrekullia më e madhe e ProfetitMrekullia më e madhe e Profetit tonë është Kur'ani Fisnik.

All-llahu e zbriti Kur'anin, një udhëzues për njerëzimin, 14 shekuj më parë, dhe i bëri thirrje gjithë njerëzimit për të arritur shpëtimin duke vepruar sipas tij.

Përsosja e gjuhës letrare, stili i tij i pakrahasueshëm dhe urtësia që përmban janë të gjithë dëshmi të sigurt dhe të bindur se Kur'ani është fjala e All-llahut.

Poezi dhe letërsia ishin të përparuara shumë në Arabi në atë kohë.

Ka pasur poetë dhe njerëz që kanë përdorur shkëlqyeshëm gjuhën arabe.

Anëtarët e fisit me aftësi më të mëdha retorike janë konsideruar si heronj kombëtarë.

Për shkak se ishin shumë të dhënë pas  letërsisë shkruanin vargje  (ose Oda me kusht) me shkronja të arit dhe i varnin në muret e Qabesë.

Disa njerëz do të recitonin e predikonin nëpër panaire.

Edhe populli fshatar i njohur si beduinë do të lexonin poezi dhe fjalime me të njëjtën cilësi si dhe ato të  poetëve në qytete.

Këto poezi dhe fjalime ndikonin  fuqishëm tek  njerëzit.

Prezantuesi:

Në një kohë të tillë si kjo All-llahu dërgoi Kur'anin fisnik në zemrën e Profetit.

Me Kuranin  Profeti dha përgjigjen më  zgjuar  letrare të gjithë oratorëve dhe poetëve më të njohur që  pretedonin se  përdorinin saktë e bukur gjuhën. Edhe pse u kundërshtua nga shumë oratorë, ai i mposhti ato nëpërmjet mëshirës sëZotit tonë. Nuk ka dyshim se kjo ishte e pakrahasueshme, si në urtësi e bukuri letrare dhe ndikimi i manifestuar nga Zoti ynë në Kur'an.

Se me të vërtetë ai (Kur’ani) është fjalë (e Zotit) që e lexon i dërguari i ndershëm.

Se me të vërtetë ai (Kur’ani) është fjalë (e Zotit) që e lexon i dërguari i ndershëm.
 Nuk është as fjalë e ndonjë falltori, po ju nuk përkujtoheni. !

Eshtë zbritje prej Zotit të botëve! (Sure Hakka: 40-43)
Përveç kësaj në këto veçori, Kur'ani përmban edhe shumë aspekte të mrekullueshme duke konfirmuar se ajo është fjala e All-llahut.

Një nga këto është mënyra se disa te verteta shkencore, të cilat ne i kemi mësuar vetëm nëpërmjet teknologjisë së shekullit të 20 dhe 21, u zbuluan në një mijë e katërqind vite më parë në  Kur'an. Një numër i fakteve shkencore, të raportuara në ajete të ndryshme të Kur'anit në mënyrë jashtëzakonisht të qartë dhe të mençur, u zbuluan vetëm në ditët tona duke përdorur teknologjinë më të fundit.

Këto fakte, të cilat nuk ka qenë të mundur që të vërtetohen  shkencërisht në kohën kur Kur'ani u shpall, edhe një herë provojnë atë të jetë hyjnor.

Në shekullin e 7, kur Kur'ani u shpall, shoqëria arabe rende mbas besimeve të panumërta absurde dhe paragjykuese për çështjet shkencore.

Në mungesë të teknologjisë me të cilin do të shqyrtohej  më vonë natyra dhe universi, arabët besonin në legjenda të transmetuara  nga një brez në tjetrin.

I shpallur në një kohë kur njerëzit dinin shumë pak rreth fizikës, astronomisë ose biologjisë, Kurani përmban një marrëveshje të madhe  informacioni në një materie shumë të madhe, nga Krijimi i universit, të qenieve njerëzore, nga struktura e atmosferësdhe e bilanceve në univers.

Zbulimet shkencore e fundit të  bëjnë të qartë se sa i mrekullueshme ky informacion është.

Një nga karakteristikat më të rëndësishme të Kur'anit është mënyra se si ai ka ardhur deri në ditët e sotme në një formë saktësisht të njëjtë me atë që  iu shpall Profetit dhe nuk ka ndryshuar në asnjë mënyrë.

All-llahu e shpall  këtë në Kur'an:

S'ka dyshim se Ne e kemi shpallur Kuranin dhe, Ne do ta ruajmë atë.

 (Sure el-Hixhr, 9)

Shkrimet e shenjta para Kur'anit janë shtrembëruar dhe janë  jo të ruajtura në format e tyre origjinale.

Shtesa nga  më të ndryshme  u janë bërë atyre nga qeniet njerëzore, disa pjesë janë ndryshuar dhe të tjerë  janë hequr plotësisht.

Gjatë shpalljes së Kur'anit, çdo herë që një ajet i zbriste Pejgamberit tonë mrekullisht ai e mësonte përmendësh atë.

Menjëherë pas kësaj, Profeti e shkruante  Kuranin nga anëtarët e bekuar të popullit  të tij të njohur si "shkruesit e  shpalljes."

Kështu Kur'ani është ruajtur dhe në formë të shkruar.

Kurani u përpilua në një vëllim në kohën e Ebu Bekrit të  bekuar, kopje të shumta u prodhuan gjatë kohës së Osmanit të  bekuar 'dhe këto janë shpërndarë në qytetet kryesore islamike.

Kurani është shpallje e All-llahut,u dërgua  si udhërrëfyes për në rrugën e drejtë për të gjithë njerëzimin, siguron informata që askush i cili ka jetuar ndonjëherë ose ndonjëherë do të jetojë në të ardhmen i di, dhe nuk ka xhinë që  mund ta dinë kurrë, numrat dhe datat të cilat janë të gjitha absolutisht të sakta.

Ai gjithashtu posedon një pasuri të pakrahasueshme letrare.

Aq e madhe është mrekullia e Kur'anit që Allahu e udhëzoi Profetin por disa prej tyre  u bënë arrogantë dhe nuk deshën  ta dëgjojnë atë:
 
Thuaj: “Edhe sikur të bashkoheshin njerëzit dhe xhinët për të sjellë një Kur’an të tillë, ata nuk do të mund të bënin si ky, sado që do ta ndihmonin njëri - tjetrin”.

Ne u sqaruam njerëzve në këtë Kur’an shembuj (argumente) të çdo lloji, e shumica e njerëzve nuk deshi tjetër, vetëm mohimin(Sure al-Isra ', 88-89)

Karakteri Superior i Profetit tonë është një mrekulli nga All-llahu (xhele shanuhu)

Prezantuesi:

Virtytet morale të profetit janë aq sublime saqë askush nuk mund të mohojë apo t'i injorojë ato.

Ky individ i bekuar zotëronte të gjitha virtytet superiore të shpallur në Kur'an dhe ishte i dashur i All-llahut.

Ai është një model dhe udhëzues për të gjitha botrat.

Profeti predikoi porosinë e Islamit në mënyrë shumë të mirë dhe sillej me devotshmeri të madhe në këtë temë. Edhe pse ai ishte vetë objekt i shtypjes  se tmerrshme dhe  i ofruan  gjithashtu një marrëveshje të madhe që  ai të ndaleje të mos  predikonte vlerat morale të besimit, ai refuzoi çdo propozim të shtruar.

Ai gjithmonë preferoi kënaqësinë e Allahut dhe interesat e islamit dhe myslimanëve mbi çdo gjë tjetër.

Gjatë gjithë jetës së tij Profetit udhëzoi njerëzit  në rrugën e vërtetë, udhëzoi shokët e tij, dhe luftoi për ti kthyer idhujtarët në rrugën e vërtetë dhe vazhdimisht angazhohej në dialog me ta.

Si rezultat i mësimeve të tij, njerëzit që jetonin  në një mjedis shkretëtire, me sjellje shumë injorante dhe  pa vlera morale, u kthyen në njerëz të virtytshëm e u pastruan nga drita e besimit.

Kjo është një mrekulli e madhe.

Ibrahim ibn Muhamed, një nip i Aliut të bekuar, transmeton përshkrimin e Pejgamberit:

Sa herë që Aliu përshkruante tiparet fisnike të të Dërguarit të All-llahut, ai thoshte: "Ai ishte më bujari dhe i sinqerti. Ai ishte më zemërmiri. Çdo person i cili e shihte  atë papritmas mrekullohej. Të gjithë ata që ishin  në kontakt të ngushtë me të, dhe njihte karakterin e tij të shkëlqyer e donin atë. Ai e përshkroi atë: "Unë nuk kam parë askënd si atë para tij apo pas tij." (Et-Tirmidhiu)

Edhe para se ai të fillonte predikimin e mesazhit ai ishte i njohur për besueshmërinë e tij qysh nga një moshë shumë e hershme.
Ai ishte i njohur nga  populli  në të cilin ai jetoi si-Amin al, i besueshmi, dhe të gjithë kishin besim  si në ndershmërinë dhe besueshmërinë e tij.

Njerëz në poullin  e tij e  besonin dhe kishin shume besim e respekt për të, dhe zgjodhën atë si gjykatës në zgjidhjen e një problemi shumë të madh. Ata gjithmonë lavdëronin virtytet, sjelljet e mira dhe drejtësinë e tij.

Profeti ishte një individ shumë inteligjent, i pajisur me largpamësi të madhe, të gjitha këto cilësi menjëherë tërhoqën  vëmendjen e të gjithë atyre që e panë atë.

Dikush duke folur me Atë apo duke marrë pjesë në bisedat me Atë dhe duke dëgjuar zërin e ndërgjegjes së tij  duke kuptuar natyrën e tij të jashtëzakonshme panë prova shumë të qarta të profetësisë së tij.

Prezantuesi:

Dashuria dhe devotshmëria e tij e madhe,  dhe e atyre  përreth tij dhe  fesë ngrohën zemrat e tyre ndaj besimit, dhe përfaqësuan  një epërsi morale që të gjithë myslimanët duhet të reflektojnë.

Mrekullitë e jo shkollimit të Profetit (Ummi)

Profeti Muhammed është profeti i pashkolluar i cili është shpallur në Tevratin dhe Inxhilin.

Kur All-llahu shpalli Kur'anin për atë, ai as nuk dinte të lexojnte apo të shkruante.

Ky funksion i Profetit është një nga më të provat të rëndësishme për statusin e tij si profet ashtu siç është shpallur në një ajet:

Ti (Muhammed) nuk ishe që lexon ndonjë libër para këtij, e as që shkruajshe atë me dorën tënde të djathtë, pse atëherë do të dyshonin ata të prishurit.

 Por jo, ai është plot argumente të qarta në zemrat e atyre që u është dhënë dituria, e argumentet Tona nuk i mohon kush pos të shfrenuarve.

(Sure el-Ankebut, 48, 49)

Edhe pse Profeti nuk e kishte lexuar Tevratin dhe Inxhilin, ai e dinte se çfarë ata urdhëronin dhe shpallnin.

Ai gjithashtu e dinte historinë e popujve të mëparshëm.

Kjo, natyrisht, do të ishte e pamundur nëse nuk i ishte  shpallur nga Allahu.

Kurani përmban një thesar të njohurive në lidhje me subjektet kryesore në të gjitha Shkrimet hyjnore, historitë në lidhje me profetët e mëparshëm, besimeve dhe besimet që i shoqërojnë ata, ,civilizimin e  historisë dhe kulturës, ekonomisë, politikës dhe etikës.

Prezantuesi

Profeti Muhammed natyrisht nuk kishte dijeni të tillë  deri sa u shpall  si i dërguar.

Ata qëe  njihin ishin të vetëdijshëm se ai nuk kishte njohuritë të tilla.

Mënyrën se si ai u paraqit para jo-besimtarëve me një libër të tillë, pavarësisht se analfabet, ishte prova më e madhe e profetësisë së tij.

Njohuritë dhe mesazhi i Pejgamberit, i cili nuk kishte studiuar në shkollë, janë ndër aspektet më të  mrekullueshme të këtij individi të bekuar.

Në një ajet Allahu zbulon:

Thuaj (Muhammed): “O ju njerëz! Unë jam i dërguari i All-llahut te të gjithë ju. All-llahut që vetëm i Tij është sundimi i qiejve e i tokës, s’ka të adhuruar tjetër pos Tij; Ai jep jetë dhe Ai jep vdekje, pra besoni All-llahun dhe të dërguarin e Tij, pejgamberin e pashkolluar, që beson All-llahun dhe shpalljet e Tij, ndiqeni rrugën e tij që ta gjeni të vërtetën.

Sure al-A'raf, 158)

Njohja e Pejgamberit nga Dijetari çifut.

Pavarësisht që ka një numër besimesh të korruptuara dhe të praktika devijuese të hebrenjve dhe të krishterëver, ithtarët e librit, megjithatë duhet t'i përmbahen besimit hyjnor të zbritur nga Prezenca e All-llahut.

All-llahu ka shpallur se Kur'ani i është zbritur si shkrim i shenjtë e fundit, një konfirmim ky dhe nga tekstet e tjera hyjnore.

Dhe besojeni atë që e shpalla (Kur’anin), e që vërteton atë që e keni ju e mos u bëni mohues të parë të tij, dhe mos i ndërroni ajetet e Mia (Kur’anin) me një vlerë të paktë, por vetëm Mua të ma keni dronë.

(Sure el-Bekare, 41)

Dijetari çifut dhe i krishterë, që e njihte nga karakteristikat  profetitn analfabet për të cilin  ishte parathënë në Tevrat, menjëherë pranoi Muhamedin si Profet.

Ajo është shpallur në Kur'an se Ithtarët e Librit do ta njohin Pejgamberin tonë në të njëjtën mënyrë që ata bëjnë me fëmijët e tyre, që disa prej tyre megjithatë do ta mohojnë atë, dhe se ata që nuk arrijnë të besojnë atë në fund do të vuajnë zhgënjim :

Atyre që Ne u kemi dhënë librin, e njohin atë (Muhammedin) sikurse i njohin bijtë e tyre. Janë ata që asgjësuan vetveten, andaj nuk besojnë.
 (Sure En'am, 20)

Kjo është e sigurtë se Profetiynë , që nuk ishte në gjendje të lexonte apo të shkruante, kishte njohuri për  çifutët  me shpalljet  nga Zoti ynë.

Kur këto vargje u lexuan, studiuesi çifut e kuptoi se Profeti ishte i dërguari i të cilit ishte e pritur që vijnë.

Ithtarët e librit dëshmuan se ai fliste të vërtetën dhe ai ishte i Dërguari All-llahut.

Siç e kemi parë, shpallja e ardhshme dhe atributet e Profetit në shkrimet e shenjta të ithtarëve të librit është edhe një prej mrekullive në lidhje me këtë individ të bekuar i cili ishte bërë superior  për të gjithë botën.

Populli, i cili përdori me ndërgjegjen e tij vlerësoi dhe e besoi  në atë që ata panë, njëherazi konfirmoi përsëri këtë të vërtetë të qartë.

(Sure al-A'raf, 157) Që pranojnë të dërguarin (Muhammedin), Pejgamberin arab, (që nuk shkruan as nuk lexon), të cilin e gjejnë të cilësuar (të përshkruar me virtytet e tij), te ata në Tevrat dhe në Inxhil, e që i urdhëron ata për çdo të mirë dhe i ndalon nga çdo e keqe, u lejon ushqimet e këndshme dhe u ndalon ato të pakëndshmet, dhe heq nga ata barrën e rëndë të tyre dhe prangat që ishin mbi ta. Pra, ata të cilët e besojnë atë, e nderojnë dhe e ndihmojnë, veprojnë me dritën që iu zbrit me të, të tillët janë të shpëtuarit.

Mrekullia e Profetit Muhamed Udhëtimi natën dhe Ngjitja në qiell (El-Isra we'l-Mi'raj)

Udhëtimi natën dhe Ngjitja në qiell është një nga mrekullitë më të mëdha të Profetit.

Ajo është e shpallur  në Kur'an se Pejgamberi  bëri një udhëtim të mrekullueshëm gjatë natës në xhaminë Al-Aksa.

Allahu i Plotfuqishëm zbulon këtë udhëtim në ajetin e parë të Sures el-Isra ':

Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (prej Qabes) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e të cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë udhëtim) për t’ia treguar atij disa nga argumentet Tona.Vërtet, Ai është dëgjuesi (i fjalëve të Muhammedit), pamësi (i punëve të Muhammedit).

 (Sure al-Isra ', 1)

Fjala Arabe "Aksa" do të thotë "larg" ose "më e largët."

Xhamia al-Haram është në Mekë, dhe xhamia el-Aksa në Jerusalem.

Ata janë 1235 kilometra larg.

Profeti ishte në Mekë, kur mrekullia në fjalë u zhvillua.

Ai ka udhëtuar  nga Meka në xhaminë al-Aksa në Jerusalem.

Hadithet japin hollësi të konsiderueshme në lidhje me atë që Profetit pa gjatë këtij udhëtimi.

Është transmetuar se ai u takua me Profetët e tjerë dhe pa Parajsën dhe Ferrin.

Pejgamberi u ngrit në qiell nga rajoni përreth xhamisë el-Aksa në Jerusalem.

Vendi është i njohur si "Qubbat al-Sakhra" ose "Kupola e shkëmbit."

është një gur në zemër të al Qubbat-Sakhra, i njohur si "gur themeli."

Ky është shkëmbi që është rënë dakord , është shkëmbi nga ku Profeti të jetë ngjitur në qiell.

Pjesa e brendshme e shkëmbit është bosh.

Kjo është arsyeja pse, duke shikuar në seksion kryq, shkëmbi jep pamjen e të qënit pezull në ajër.

Cila është arsyeja pse është e njohur si guri i themelit?Sipas burimeve islame, për shkak të inteligjencës së tyre të ulët mrekullia e Udhëtimit në qiell u prit me skepticizëm nga paganët dhe jobesimtarët.

Për shkak se ata dyshonin se Profeti ka thënë të vërtetën, ata nuk besuan dhe  vendosën të hetonin nëse ngjarja ishte e vërtetë apo jo.

Zoti ynë, edhe një herë poshtëroi jobesimtarët dhe paganët për shkak të këtij qëndrimi të pakëndshëm të tyre, dhe çdo gjë që ata talleshin u kthye  kundër tyre.

Transmetohet  si më poshtë në këtë hadith:

Ata thanë: "A do ta përshkruani xhaminë al-Aksa për ne?" Disa prej tyre kishin qenë atje më  parë dhe e njihnin atë.
Profeti lidhur me të tha : "Unë fillova ta  përshkruaj Xhaminë. Në përshkrimin e disa vendeve  rashë në dyshime. Menjëherë Xhamia me erdhi dhe u vendos para shtëpisë së Aqil 'Iqal ose'. E  shikova  atë dhe fillova që ta përshkruajë atë. "
Pastaj iu drejtuan  Profetit,dhe  ata thanë: "Sa për përshkrimin, nga All-llahu, ai ishte i saktë!" (Ahmed ibn Hanbel, Musned,)

Prezantues:

Profeti, i cili kurrë në jetën e tij nuk kishte qenë në zonën ku xhamia el-Aksa ishte, dha një përgjigje të plotë pyetjeve të  paganëve.

Kjo është një mëshirë e madhe dhe mrekulli e Zotit tonë.

Nëpërmjet kësaj mrekullie, entuziazmi dhe përkushtimi i besimtarëve ndaj Profetit tonë u përforcua më shumë.

Një pjesë e informacionit në lidhje me këtë mrekulli shpallur në Kur'an është ardhja e Pejgamberit në al Sidrat-Muntaha.

Kjo do të thotë kufiri i fundit ku njohuritë e subjekteve të krijuar përfundojnë dhe përtej të cilit ata mund të shkojnë.

Kjo mrekulli është përshkruar si më poshtë në Sure Nexhm:


"Atë (Xhibrilin) e ka parë edhe herën tjetër.

  (E ka parë) tek Sidretul Munteha.

 Që pranë saj është xhennetul Me’va (kopsht strehimi i...)
Atëherë kur Sidrën e mbuloi çka e mbuloi Shikimi (i Muhammedit) as nuk lakoi e as nuk tejkaloi.
 Ai (Muhammedi) vërtet, pa disa nga shenjat më të mëdha të Zotit të vet. "

(Sure Nexhm, 13-18)

Siç e kemi parë, Miraxhi është një mrekulli e madhe e dhuruar Profetit tonë të dashur nga Allahu i Plotfuqishëm.

Kjo është një dëshmi e lartë e shpallur nga Zoti ynë Profetit tonë kundër gjithë tyre që nuk besuan.

Ndarja e Hënës në dysh nga ana e Profetit.

Një tjetër mrekulli e Profetit tonë është Ndarja e Hënës në dysh.

All-llahu e ka shpallur këtë ngjarje të jashtëzakonshme në Kur'an, dhe hadithe të shumtë në lidhje me këtë mrekulli të madhe kanë ardhur edhe deri ne ditet tona.

Ja  se si është shpallur në Suren al-Kamer:

(Sure el-Kamer, 1-3)

 Momenti (i katastrofës së përgjithshme) është afruar, e hëna është çarë (në dysh).
Po ata (idhujtarët) edhe nëse shohin ndonjë argument (mrekulli) zbrapsen e thonë: “Kjo është magji e vazhdueshme!”

 Dhe përgënjeshtruan e ndoqën dëshirat e veta, por çdo çështje arrin cakun e fundit.

Hadithet  na informojne  se  ndarja e Hënës u zhvillua në Mekë.

Ata gjithashtu na tregonjnë se vetë populli i Mekës e  kërkoi këtë mrekulli që të bëhet:

Buhariu dhe Muslimi transmetojnë nga Enesi: "Ai tha, 'Populli i Mekës  I kërkoi të Dërguarit të Allahut disa  shenja (mrekulli) dhe Ai i tregoi ndarjen e hënës në dysh. "(Muslimi)

Sipas llogarive, një pjesë e Hënës është parë në një anë të malit Hira, dhe pjesa tjetër në anën tjetër, pas së cilës ata dy gjysma u kthyen përsëri së bashku.

Pas ndarjes së Hënës në dysh, paganët të cilët ishin prezentë ndaj një  mrekulli të tillë të madhe, dhe këtë herë akuzuan se Profeti ynë  ka bërë magji mbi ta. Kjo karakteristikë e njerëzve që refuzojnë të besojnë pa marrë parasysh çfarë mrekullie i prezantohet  është shpallur si vijon në Kur'an:

" Edhe sikur Ne t’u hapnim atyre një derë në qiell dhe të ngjiteshin vazhdimisht lart në të (e t’i shihnin engjëjt e fshehtësitë).

Ata gjithqysh do të thonin: “Neve na janë ndalë sytë (të pamurit). Jo, ne jemi njerëz të magjepsur”! "
(Hixhr, 14-15)


Prezantuesi

Të gjitha këto të dhëna tregojnë dhe përforcojnë dhe një herë tjetër se profeti Muhamet, i Dërguari i shenjtë i All-llahut, u zgjodh në këtë botë mbi të gjithë njerëzit, Allahu shpalli librin e fundit, Kur'anin e Shenjtë, për Atë, dhe se ai ishte i bekuar me mrekullinë për të zbutur zemrat e njerëzve dhe të çonte  ata drejt besimit. Ndarja e Hënës në dysh është një mrekulli e tillë.

Ne nuk duhet të harrojmë se Hëna, e cila si të gjitha subjektet e tjera dhe organet në univers është nën kontrollin e Zotit tonë, mund të shihet në formën që Allahu dëshiron.

Siç na thuhet në Kur'an, është e mjaftueshme për All-llahun për të thënë "Bëhu!.

(Sure Ja Sin, 82)

 Kur Ai dëshiron ndonjë send, urdhri i Tij është vetëm t’i thotë: “Bëhu!” Ai menjëherë bëhet.

SiAll-llahu iu përgjigj lutjeve të Pejgamberit Tonë?

Një nga mrekullitë që Profeti ynë ka treguar popullit të tij ishte pranimi i  lutjeve të tij.

Zoti ynë, dëgjoi lutjet e sinqerta të Pejgamberit tonë, dhe në këtë mënyrë shokët dhe ata përreth  tij ishin në gjendje të dëshmonin mrekulli të llojeve të ndryshme. Për shembull, hadithi përmban përshkrime të hollësishme të mënyrës se Zoti ynë ia pranoi  lutjet e Pejgamberit për shi dhe bollëk. Një hadith, i transmetuar nga Enesi dhe  Buhariu dhe Muslimi, thotë:

Anas rrëfen: "Një njeri hyri në xhami të premten, ndërsa Profeti po ligjëronte popullit. Njeriu tha:

"I Dërguari i All-llahut, pasuria jonë u shkatërrua dhe ne nuk kemi mjet transporti për  në vendin e tregut. . Lute për shi për ne ", ngriti duart e tij Profeti dhe i tha:" O All-llah, na jep shi. O Allah, na jep shi. O Allah, na jep shi. "Pasha Allahun, në atë kohë nuk ka pasur re në qiell dhe nuk kishte asnjë shtëpi apo ndërtesë në mes nesh dhe malit. Nga prapa malit erdhi një re në kërkim si një mburojë. Me kohë ajo arriti në mes të qiellit, reja  plasi dhe filloi të bjerë shi. " (Buhariu dhe Muslimi)


Hadithet  na tregojnë se Profeti  dha shumë këshilla besimtarëve në lidhje me sigurinë, shëndetin dhe besimin e tyre, dhe që të trajtohen gjithmonë me dashuri dhe dhembshuri në mes tyre.

Si pasojë e kësaj dashurie dhe konsiderate të Profetit tonë ndaj popullit  të Ai u lut për ata në shumë aspekte.

Me vullnetin e All-llahut, lutjet ishin gjithmonë një burim i madh i mirëqenies dhe bollëkut për të gjithë shokët e tij.

Hadithe na informojnë se Profeti u lut për shokët e tij të jenë të bekuar me jetë të gjatë, dhe se ato lutjet u pranuan.


I Dërguari i All-llahut lut për-Barikin.

Ai arriti një nivel të tillë në tregti që ai besonte se mund edhe të fitonte para nga blerja e tokës. (El-Sujuti, el-Tahdhib Khasa'is)

Ai ngriti duart për një tjetërshok  dhe u lut, "All-llahu ta bëjë atë të bukur, dhe të bëjnë atë një bukuri që zgjat, 'dhe ai shoku mbeti i ri dhe i bukur deri sa ai vdiq. (Ibn Kethiri, Virtytet dhe karakter fisnik i Profetit Muhamed, Stamboll, Çelik Yayinevi, 1982, f. 316, 327)

Lutjet e Profetit tonë ishin një mjet përmes së cilës, bollëku e shëndeti, paqe dhe siguri u janë dhënë besimtarëve.Në Kur'an, Allahu tregon  në lidhje me lutjet e Pejgamberit tonë për besimtarët:

 Sure et-Teube, 103)
’’..... lutu për ta, se lutja jote është qetësim për ta. All-llahu dëgjon e sheh.’’
PrezantuesiNë këtë film, ne kemi parë disa prej mrekullive të Profetit tonë, të cilit virtytet, besimi i thellë, fjalët dhe veprat e kanë bërë atë superior dhe një model për të gjithë.

Në mes të një populli  të rrezikshëm  dhe pagan, Profeti ynë predikoi besimin dhe thirri i njerëzit për  besim, dhe gjithashtu bëri një luftë të vendosur kundër atyre që nuk besuan.

Krerët e jobesimtarëve planifikuan për të vrarë të Dërguarin e All-llahut, dhe  thuren kurthe për të.Megjithatë, pavarësisht nga të gjitha këto kurthe dhe mashtrime, Profeti ynë e  vazhdoi luftën e tij, i padëmtuar, në një mënyrë të mrekullueshme.Përveç kësaj, me lejen e All-llahut, Pejgamberi ynë posedoi njohuri të çështjeve të fshehura, të panjohura për dikë tjetër, në një numër sferash, dhe ai i përshkroi ngjarjet që do të zhvillohet vetëm 1400 vjet më vonë, sikur  ai t’i  kishte parë në të vërtetë ato me të e tij sytë.Mbrojtjen e mrekullueshme nga ana e All-llahut ndaj Profetit tonë dhe njohuri të fshehura që Ai ia  dhuroi atij janë çështje që ne do ti shohim më hollësisht në pjesën e dytë të këtij filmi.Nuk duhet harruar se çdo mrekullie Zotit tonë tregoi se Pejgamberi u krijua me  zgjedhjen e Tij, në mënyrën dhe në kohën e zgjedhur nga All-llahu, dhe me ndonjë shkak natyror.Të gjitha mrekullitë bëhet vetëm nga All-llahu vetëm me urdhërin  "Bëhu!"Secili prej tyre përfaqëson lajm të mirë që të zgjerojë më tej besimin e besimtarëve.


(Sure Jusuf, 111)

 ‘’Në tregimet e tyre (të dërguarve dhe të Jusufit me vëllezër) pati mësime e përvojë për të zotët e mendjes. Ai (Kur’ani) nuk është bisedë e trilluar, por vërtetues i asaj që ishte më parë (librave të shenjtë) dhe sqarues i çdo sendi, e edhe udhërrëfyes e mëshirë për një popull që beson.’’


2011-01-03 11:55:22

Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net