NJË PËRGJIGJE PËR TERRI XHONS, KRYETARIT TËKISHËS QË PO PLANIFIKON PROTESTA KUNDËR ISLAMIT NË PËRVJETORIN E 11SHTATORIT

Terri Xhons, kryetar i Qendës  Botërore Dove të kishës në Florida ,në USA, kaparalajmëruar se Kur'ani do të digjet për të protestuar kundër Islamit në përvjetorine 11Shtatorit.Në kontekst të këtij  vendimi i cili është totalisht i papajtueshëm me dispozitat e Ungjillit, dhe një dhunim i ndërgjegjës së mirë në tëgjitha  referimet,  ia vlen dhe do të jetë e  dobishmeqë t'i rikujtojmë zyrtarëve të kishës në fjalë disa detaje apo çështje shumë rërëndësishme si vijojnë më poshtë:

Kur'ani vetë përmban shumë ajete ku lavdërohetISAI (PBUH), MERJEM (PBUH), Të KRISHTERËT dhe Ungjilli.Edhe pse disa gabime tëKrisherizmit janë korigjuar në Kur'an, por vetë Kur'ani konfirmon se Ungjilli ështënjë libër i shenjtë i shpallur nga Allahu. Të Krishterët dhe Çifutëtë gëzojnë një status si popujt e librave të shenjtë dhe janë aleatët e Muslimanëve kundër pabesimtarëve.Kështu pra të gjithëato që kryejnë një akt të tillë pamend ,pra veprën e  njëprovokacioni,  duhet ta dinë se do të jenëduke djegur dhe të gjithë falenderimet e  Profetit Isa ,Musa(pbuh)  në Kur'an.

Për ta përforcuar, është lehtësisht ekuptueshme se shejtani po udhëheq rrugën drejt një akti të tillë ku fjalë tëpakëndshmë po thuhen për Kur'anin  dhe seky pah është duke u transferuar ne një akt të shëmtuar proteste në një kohë kutregu është plot me me qindra librash ateistash që të gjitha plot me urrejtjedhe zemërim për profetin Isa (Jezuzin ) (pbuh),  pra pa kundërshtuar  qoftë me një fjalë të vetme kundër veprimevetë tilla.Vëllezërit tanë të Krishterë nuk duhet të harrojnë se kur zemra e dikujt ështëpresdizposuar me  besim por ështëinjorant  përsa I përket çështjevefetare,të lexojë Kur'anin dashuria e tyre për Profetin Isa Jezus  DHE MERJEMINapo Marinë (paqja qoftë me të)  do tërritet dhe ato do të duan të adaptojnë vlerat etyre morale si modele. Prandaj  Kur'ani ështëështë një libër i vërtetë që është nën mbrojtjen e Allahut. Muslimanët ashtu sidhe të Krishterët e sinqertë përkrahin mendimin se Ungjilli është një  shkrim i shenjtë, dhe se  sinqerisht eduan Profetin Isa apo Jezusin (pbuh).

5:82.        .... Ndërsa do të vëresh se më të afërmit si miq për besimtarët janë ata qëthanë: "Ne jemi nesara-krishterë". Këtë ngase prej tyre (të krishterëve) kadijetarë (ulema) dhe të devotshëm, dhe se ata nuk janë kryeneçë.
. (Surat al-Ma'ida, 82)

5:46.        Ne vazhduam gjurmët etyre (të pejgamberëve) me Isain, birin e Merjemes, vërtetues i Tevratit qëkishin më pranë. Atij i dhamë Inxhilin, që është udhëzim i drejtë dhe dritë, qëështë vërtetues i Tevratit që kishin pranë, që ishte udhëzues e këshillues përtë devotshmit.
(Suratal-Ma'ida, 46)

Një Musliman i beson, i lavdëron dhe i do të gjithë Profetët. Muslimanët dhe tëKrishtërët po presin ARDHJEN e PROFETIT Isa APO JEZUSIN (PBUH)në Fundin eBotrave ku ne po jetojmë. Mjedisi i urrejtjes midis Muslimaneve dhe tëKrishtereve që disa njerëz po përpiqen të vendosin ËSHTË TOTALISHT ARTIFICIALDHE REZULTAT i NJË GABIMI TË MADH.

NJË LOB ATEIST, I PËRBËRË NGA MAZONËTATEISATA DHE ZIONISTËT ATEISTË PO SHTYN DISA TË Krishterë dhe veçanërisht disaEvangjelistë, kundër Muslimanëve. Ai po përpiqet qe të fokusohen te Muslimanëtduke bërë që të Krishterët të harrojnë se aktualisht ato duhet të sulmojnëteorinë apo filozofinë ateiste-Darviniste apo ateistët mazonë .Dhe disaEvangjelistë Kristianë nën influencën e këtijlobi ateist janë inkurajuar qe të braktisin luftën intelektuale kundërDarvinizmit, materialismit apo ideologji të tjera ateiste siç është dhekomunizmi dhe të të shtrijnë përkundrazi zemërimin e tyre kundër Islamit.Duket sikur Terry Xhons ka rënë nëinfluncën e të njëjtit sistem dhe është bërë pjesë e të nëjtit system  dhe është bërë pjesë e provokaacionit qëzhvillohet kundër Islamit mbi një bazë të organizuar dhe të paramenduar. Ai ka mundësiqë të jetë pre dhe i pandërgjegjshmërisë se sistemi I dexhalit është një systemateist i përhapur nga ateistë mazonë dhe se ai po keqdrejtohet  nën këtë inflencë. Si një instrument manovër ogurzi,TeriXhons ka zhvilluar  një perspektivë tëpadrejtë dhe urrejtëse drejt Islamit, ndëkaq I pandërgjegjshëm për natyrën e tij të vërtetë dhejo tamam i njohur me të .(Islamin)

Fakt ështëse MUSLIMANËT e vërtetë PRANOJNË DHE  PËRKRAHIN ATO PJESË TË UNGJILLIT QË JANË TË PËRPUTHUr,PRA TË PAJTUESHËM ME KUR'ANIN. ËSHTË PRA TOTALISHT JASHTË LLOGJIKËS APO ARSYESDHE DISPOZITAVE TË KËRKOSH TË PËRDORËSH ATO SHKRIME MBRENDA NË UNGJILL SI NJËARMË KUNDËR ISLAMIT.

Veçanërisht, duhet theksuar se URDHËRESAT  NË Ungjill që ato po përpiqen ta përdorin siarmë kundër Islamit jane gjithashtu të njohura DHE DETYRUESE PËR ISLAMIN. Këtoshpallje të vërteta në Ungjill janë   ato shpallje që si Muslimanët dhe të Krishterëtduhet t'i binden,të dëshmohen dhe  tëbien dakort me njëri tjetrin.

Kjo gjë aplikohet dhe në shkrimet e shenjta në Teurat, ndaj të cilit dhe Muslimanët e kanë për detyrë që të pajtohen.

Prandaj është një gabim i madh që të përdorëshkëto shkrime të shenjta kundër Muslimanëve..Kjo vjen dhe si rezultat I KUSHTËZIMITDHE KEQDREJTIMIT NGA FORCAT ATEISTE  TËANTIKRISHTIT TË PËRSHKRUARA SI MË SIPËR;është i gjithi plani i  antikrishtit që të vendosë besimtarët eAllahut kundër njeri tjetrit.Zyrtarët e kishës që bëjnë plane të këtilla duhet  si pasojë të mendojnë përsëri për këtë gabimserioz në sjelljen etyre dhe të shikojnë  lojën ogurzezë qëpo luhet  këtu.

Është shumë e rëndësishme për kishën në fjalëtë sjellë ndërmend disa urdhëresa nga Ungjilli të cilët Muslimanët I shikojnësi të  akte të detyrueshme. (fardh):

"Duajeni fqinjën tuaj ashtu sikurseveten tuaj. "Mattheë çç:39)

..." Duajeni fqinjin tuaj ashtu sikurseveten tuaj Dashuria nuk e dëmton fqinjin tuaj . Prandaj dashuria është plotësimi ligjit." (Romans 13:9-10)

Dhe shërbëtori i Zotit nuk duhet të  zihet; përkundrasi,ai duhet të jetë I mirësjellshëmme çdokënd.,ai duhet të jetë i sjellshëm ,njerëzor i aftë që të mësojë dhe jo imëritur (ç Timothy ç:ç4)

...Gjithmonë përpiqu të jesh I sjellshëm me tëtjerët  dhe me njëri tjetrin. (1 Thessalonians5:15)

Ji i mëshirshëm ashtu si dhe zoti yt është imëshirshëm .(Luke 6: 36)

Është shumë e rëndësishme se si nën dritën ekëtyre fragmenteve  nga Ungjilli ,përzyrtarët e kishës që të çlirojnë vetveten e tyre nga influencë e mazonëveateistëdhe që ta kuptojnë që e gjitha kjo është një hile e antikrishtit. Atoduhet që ta kuptojnë se çfarë miliona Muslimanë ,fqinjët e tyre ,vërtet besojnëdhe kuptojnë se Islami  është një besim nëzemrën e të cilit shtrihet dashuria dhe paqja.

Zyrtari i kishës Terri Xhons ndoshta e shehIslamin si një besim gjakatar  sepse ainuk di asgjë rreth natyrës së  tij të vërtetëdhe fytyrës së tij të vërtetë siç është përshkruar më sipër dhe  se Terri Xhons është kequdhëhequr  dhe në mënyrë të gabuar  I kushtëzuar. Por ky është një gabim i stërmadh.ISLAMI ESHTË NJË FE e PAQES, DASHURISË DHE VËLLAZËRISË.

Paraqitja gjakatare që i përshkruhet Islamit ështënjë lojë e luajtur  nga sistemi ateiastmason, sistemi antikrisht.Masonët ateistë po përdorin disa  pjesë të shtypit  dhe disa të Krishterë  me qëllim përhapjen  e KËSAJ SHPIFJE KUNDËR ISLAMIT në të gjithëbotën. Në fakt, këto udhëheqës terroristë të cilët veprojnë në emër të Islamit në Amerikë apo vende të ndryshmeEvropiane  janë njerëz me mendje ateiste  "të prishur dhe arrogantë " shumë larg ngavlerat morale të Islamit, të cilët e harxhojnë pjesën më të madhe të kohës sëtyre nëpër klube nate dhe që zakonisht bëjnë një jetë të shthurur. Kur vjenkoha që të punojnë ato rrisin mjekrat dhe përgjithësisht marrin një paraqitjeIslamike por përsëri veprojnë si pabesimtarë.Ato marrin udhëzimet e nevojshmenga agjensitë e inteligjencës të cilët janë nën kontrollin masonis ateist dhenuk kanë hezitim  të kryejnë krime të  përshtatshme . KËTO MUSLIMANË FALSO QË JANË NËMËNYRË SEKRETE PABESIMTARË, S'KANË TË BËJNË FARE ME BESIMIN e VËRTETË ISLAM.FEJAe TYRE ËSHTË DARVINIZMI  DHE MATERIALIZMI,POR JO ISLAMI. Është pra një gabim i madh që t'I përshkruash Islamit veprimetterroristë të kyera  dhe të inkurajuaranga disa forca ateiste dhe Darviniste. (Për detaje të mëtejshme shih, http://ëëë.islamdenouncesterrorism.com/)

Është një gabim i madh të injorosh  shpalljen në Kur'an që urdhëron paqe dhe vëllazëri,të injorosh këto shpallje nga Kur'ani që mbështesin Ungjillin  dhe të vësh  shenjën e barazimit me një grup të vogëlgjakatar  të drejtuar nga masonët ateistë,zionistëme vetë Islamin e vërtetë. ISLAMI DËNON TË GJITHA AKTET TERRORISTE TË KRERA NGAMENDJET ë  ZVETËNUARA DHEQË KRYEN NË EMËR TË ALLAHUT– S'ka rëndësi se cilit komb apo feje anëtarët e tijI përkasin. ZYRTARËT e kishës në Florida duhet ta pranojnë mundësinë se ato po veprojnë nën influencën e  forcaveateiste dhe të përpiqen të kuptojnë thelbin e Islamit. Ato mund të sigurojnëinformacion të sigurtë  në lidhje në çëshjennë fjalë prej nesh dhe të mësojnë me njohje të ngushtë rreth Islamit duke rrëzuarmuret barrierat artificial ndërmjet tyre.Ato duhet të hetojnë dhe të mësojnë tëvërtetën,ashtu siç është rekomanduar dhe nga Ungjilli në fjalët ' Duaje fqinjintënd' në fjalët dhetë pankartave përpara kishës në fjalë dhe t'I binden dhe urdhëravë të Allahut. Përndryshe,ajose çfarë ato po bëjnë po i shërben ateistëve, komunistëve, materialistëve dhesistemit Darvinist.

Nuk duhet harruar se  sa më shumë besimtarët e Allahut përplasen e grinden rreth këtij konflikti artificial, më I fortë sistemi i ateistëve  për çështjen në fjalë do të bëhet. Dhe është pikërisht kjo se çfarë sistemi ateist antikrishti  I përbërë nga masonët ateistë po përpiqet që tëbëjë. Në vend që të biem në grackat e tyre ,ajo se çfarë besimtarët e vërtetë duhet të bëjnë  është të kërkojnë të vërtetënashtu sikurse Allahu urdhëron dhe të përpiqen të kuptojnë thelbin e vërtetë tëIslamit, ashtu sikurse ndërgjegja kërkon. Ne i ftojmë zyrtarët e kishës në fjalë  të kuptojnë drejtë  Islamin e vërtetë dheMuslimanët e vërtetë, pa ra në hilet e masonëve ateistë,  dhe të sillen në një mënyrë të pajtueshme me arsyen, ndërgjegjen e mirë dhe Ungjillit..

 


2010-08-21 08:57:55

Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net